Day: March 11, 2020

กลุ่มผู้หญิงประสานเสียง เสนอแก้รัฐธรรมนูญ ชูคำขวัญ ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตนเอง

เครือข่ายกลุ่มผู้หญิง ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล แก้รัฐธรรมนูญ แบบมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ให้รับรองอนุสัญญาILO สร้างความเท่าเทียม หยุดการกีดกัน และคุกคามทางเพศ การเลิกจ้าง เพิ่มสิทธิการลาคลอด 180 วัน ผู้ชายลาดูแลลูก และภรรยาหลังคลอด  การประกันสังคมมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มค่าจ้าง จัดสวัสดิการ ตามนโยบายที่หาเสียง