Day: January 31, 2020

กระทรวงแรงงาน แจงเหตุยังไม่รับอนุสัญญาILO 87 และ98 อ้างรอแก้กฎหมาย

กระทรวงแรงงาน ส่งหนังสือแจ้งสำนักเลขาธิการสภาฯกรณี สส.สุเทพ ถามความคืบหน้าการรับรองILOฉบับที่ 87 และ98 โดยชี้แจงว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2 ฉบับก่อน