Day: January 29, 2020

คสรท.เสนอรัฐบาล แก้ปัญหาการคุกคามการละเมิดสิทธิแรงงานต้นต่อถูกตัดสิทธิGSP

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เปิดเวทีเสวนา “การคุกคามการละเมิดสิทธิแรงงานต้นต่อถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าทางออกอยู่ที่ไหน” เตรียมประเด็นผลักดันให้รัฐแก้ปัญหาเร่งด่วน ย้ำยังมีเวลาก่อนสหรัฐตัดสิทธิGSP

ขบวนผู้หญิง เสนอดีไซน์ใหม่รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

WeMoveและเครือข่ายแถลงเสนอดีไซน์ใหม่รัฐธรรมนูญ ที่ประกอบด้วยประชาชนทุกเพศสภาพและทุกภาคส่วน ต้องบัญญัติเรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ สิทธิชุมชน ความเสมอภาค จัดให้มีสัดส่วนของหญิง-ชาย และเพศหลากหลาย เพิ่มกลไกและประสิทธิภาพของภาคประชาชนในการตรวจสอบ จัดสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และให้บัญญัติสิทธิแรงงานในหมวดสิทธิเสรีภาพ