Day: January 28, 2020

สร.รฟท.ยื่นนายกตู่ ขอผู้ว่ารถไฟฯต้องคนใน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่อง จุดยืน สร.รฟท. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่ ต้อง “คนใน”