Day: January 23, 2020

แรงงานนอกระบบ ค้านร่างระเบียบ พร้อมเสนอเลือกตั้งผู้แทนคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่ม

แรงงานนอกระบบ ค้านร่างระเบียบเสนอเลือกตั้งผู้แทนต้องคลุมผู้ประกันตนทุกกลุ่ม ทั้งมาตรา 33 มาตรา39 มาตรา 40