Day: January 14, 2020

สหภาพแรงงาน เสนอคนในการรถไฟเป็นผู้ว่า

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ ยื่นรมต.คมนาคมสรรหาผู้ว่าคนใน แจงไม่มีเจตนากีดกันคนนอกด้วยงานรถไฟมีเทคนิคเฉพาะหลายด้าน