Day: November 25, 2019

แรงงานยานยนต์ค้านนำเงินสปส.ปล่อยกู้

แรงงานยานยนต์ ALCT ยื่นค้านนายกสั่งสปส.ปล่อยเงินกู้ ห่วงเงินหมด พร้อมแจงประกันสังคมมีวัติถุประสงค์เฉพาะ เป็นเงินของผู้ใช้แรงงาน เพื่อจัดสวัสดิการ