Day: October 21, 2019

ร่วมแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตราย
แบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตภายในธันวาคม 2562