Day: September 15, 2019

การเปลี่ยนผ่านพลังงาน…ความเป็นธรรมต่อแรงงานและชุมชน

เครือข่ายแรงงานและชุมชนสิ่งแวดล้อมร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “การเปลี่ยนผ่านพลังงาน…ความเป็นธรรมต่อแรงงานและชุมชน” อึ้งพบนโยบายรัฐกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน -การพัฒนาEECผลกระทบกับ คน สัตว์ พืช แหล่งน้ำ การท่องเที่ยว