Day: July 19, 2019

สร.รฟท.-ธรรมาภิบาลไทยยื่นสารถึงนายกให้ตอบสังคมถึงสัญญารถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน มี “ฮั้ว”หรือไม่

ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลในร่างสัญญาที่จะลงนาม และ รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) ประชาชน หวั่นตั้งคำถามว่า “ฮั้ว”กันหรือไม่