Day: April 25, 2019

ภาวะโลกร้อน ผลต่อการพัฒนา ภาคการขนส่งที่ใช้ไฟฟ้า และการจ้างงาน

ผลการประชุมลดภาวะโลกร้อน ผลต่อการพัฒนาภาคการขนส่งที่ใช้ไฟฟ้าและการจ้างงาน? ในวงการเสวนา นักวิชากการเสนอแนวทางการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ฝ่ายผู้ประกอบการ เห็นทิศทางปรับตัวของธุรกิจ เตรียมตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้านรัฐรอดูนโยบาย ซึ่งเตรียมส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน ท่ามกลางสังคมแรงงานสูงวัย 

สร.รฟท.เสนอรัฐหาทางออกค่าโง่กรณีโฮปเวลล์ ต้องไม่ผลักภาระให้ รฟท.

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ แถลงการณ์ ความเสียหายของประเทศ “กรณีโฮปเวลล์”ต้องไม่ผลักภาระให้ รฟท. แต่ต้อง..ร่วมกันหาทางออกเพื่อไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นแก่รัฐอีกในอนาคต