Day: April 24, 2019

เดินหน้าทวงข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล

ทวงข้อเรียกร้องปี 60 คณะกรรมการจัดงานวันกรรมกรสากล 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ยื่นหนังสือทวงข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลปี 2560