Day: June 30, 2017

เครือข่ายประชากรข้ามชาติแถลงด่วนให้รัฐทบทวนปัญหา หลังออกพรก.บริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว

เครือข่ายประชากรข้ามชาติ แถลงการณ์ด่วน ขอให้รัฐเร่งทบทวนรากเหง้าปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านนโยบายบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน