Day: June 27, 2017

​นักวิชาการชี้แรงงานมีประวัติศาสตร์ แต่ถูกทำให้เลือนหาย

วงเสวนา “แรงงานอยู่ตรงไหนในประวิติศาสตร์ชาติไทย” ทั้งผู้นำแรงงาน นักวิชาการสรุปตรงกัน แรงงานต้องช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ หลังพบว่าประวัติศาสตร์แรงงานมีแต่ไม่ถูกบันทึก รัฐ-สังคมไม่สนใจ