Day: August 14, 2013

สปส.ตอบผู้ใช้แรงงาน เล็งย่นเวลา-เพิ่มสิทธิประโยชน์เร่งรับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตอบเล็งปรับเวลา-เพิ่มสิทธิประโยชน์ หลังคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ แถลงเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้แรงงานราว 2,000 คนให้ปรับปรุงสิทธิ พร้อมร้องให้รับสิทธิทันที และรัฐควรร่วมจ่ายสมทบเท่ากันไม่ใช่ 2.75% เสนอการบริหารงานให้เป็นองค์กรอิสระ

บริบทการเมืองแคนาดา ลัทธิเสรีนิยมใหม่ ผลกระทบแรงงาน

“การเมืองของประเทศแคนาดา และผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ยุทธศาสตร์ของสหภาพแรงงานต่อลัทธิเสรีนิยมใหม่ และโลกาภิวัตน์” แนวนโยบายแบบการจ้างงานแบบยึด ฝ่ายนายทุน ค่าจ้างคนงานถูกกดให้ต่ำ สวัสดิการถูกลดลง อ้างว่าให้มีการต่อรอง หากมีปัญหาการเจรจาไม่ลงตัว ไม่ยอมขู่ย้ายสถานประกอบกิจการไปจีน เวียดนาม รัฐบาลมีนโยบายมุงทำลายสหภาพแรงงาน มีการแทรกแซงโดยกฎหมาย เสนอขบวนการแรงงาน คิดเปลี่ยนแปลงยกระดับเป็นประเด็นสังคมให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม ทั้งผู้หญิง เด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มหลากหลายทางเพศ ใช้การสื่อสารทุกระดับ พร้อมเสนอสหภาพต้องทำงานประเด็น-รวมตัวข้ามชาติ แบบทุนโลกาภิวัตน์