15 สภาลูกจ้างจับมือกระทรวงแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

15 องค์กรแรงงาน ร่วมกระทรวงแรงงาน จัดวันแรงงานแห่งชาติ ผู้นำแรงงานเตรียมยื่น 5 ข้อเรียกร้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีมารับข้อเสนอ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า กระทรวงแรงงาน ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย 15 สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2560 โดยมีพิธีทางศาสนาในเวลา 07.00 น. ณ ปะรำพิธี บริเวณกระทรวงแรงงาน โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และเวลา 11.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 2560 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพฯ

ฐานเศรษฐกิจออนไลน์รายงงานว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการตามยุทธศาตร์ในการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีประเด็นที่สำคัญ เช่น กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน, กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้าง, กำหนดแก้ไขเพิ่มเติมการกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมถึงกรณีที่นายจ้างมีสาขาอยู่แล้ว แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2553 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีประเด็นที่สำคัญคือการยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ อยู่ในช่วงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้ ดำเนินการจัดทำกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความการรับฟังความคิดเห็น คาดว่าจะยกร่างได้ในเร็วๆ นี้

ด้านนายชินโชติ แสงสังข์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2560 กล่าวว่า ในปีนี้เครือข่ายแรงงานมีข้อเรียกร้องต่อกระทรวงแรงงานและรัฐบาล 5 ข้อ เช่น ให้มีการรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ให้ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กิจกรรมในวันงานจะเน้นการน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10