100 ปี ไอแอลโอ รัฐบาล องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ร่วมเปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า

ในโอกาสฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ ไอแอลโอ รัฐบาล องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างร่วมเปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของไทยที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนางานที่มีคุณค่า

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง เปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของไทย (ปี พ. ศ. 2562-2564)

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน (ผู้แทนภาครัฐ) นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ผู้แทนนายจ้าง) นายทวี เตซะธีราวัตน์ สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย (ผู้แทนลูกจ้าง) และ นายแกรม บักเลย์ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผู้แทนไอแอลโอ) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 ในงานหุ้นส่วนเพื่องานที่มีคุณค่าที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีแห่งการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และการเป็นสมาชิก ไอแอลโอ ของประเทศไทย (พ.ศ. 2462-2562) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 350 คน และงานหุ้นส่วนเพื่องานที่มีคุณค่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมงรอบโลกของ ไอแอลโอ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีกล่าวว่าการเปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยืนหยัดเคียงคู่กับ ไอแอลโอ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิแรงงาน สร้างความยุติธรรมทางสังคมรวมถึงเป็นการแสดงถึงความพร้อมที่ทุกฝ่ายจะจับมือกันก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างมั่นคง

แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าเป็นกรอบการทำงานหลักของ ไอแอลโอ ในการให้การสนับสนุนประเทศสมาชิก โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ชัดเจนตามลำดับความสำคัญ นายแกรม บักเลย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ ไอแอลโอ ที่เวียนมาครบรอบ 100 ปีในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่องค์กรไตรภาคีในประเทศไทยมีฉันทามติที่จะดำเนินงานร่วมกันภายใต้แผนนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานที่มีคุณค่าในประเทศไทยและใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในปีที่จะมาถึง

แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การดำเนินงานตามแผนงานระดับชาติเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง โดยได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการจาก ไอแอลโอ และการสนับสนุนจากนานาประเทศ

เป้าหมายแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย (ปีพ. ศ. 2562-2564) มีดังนี้

  • การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของการจ้างงานที่ดีและมีประสิทธิผล
  • การสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และ
  • การเสริมสร้าง การกำกับดูแลตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

ข่าว ไอแอลโอ