​กลุ่มผู้หญิง ส่งเสียง ถึงนายก ประยุทธ์ 8 มีนาวันสตรีสากล 8 นโยบายสตรีเร่งด่วน

กลุ่มผู้หญิง ส่งเสียง ถึงนายก ประยุทธ์ 8 มีนาวันสตรีสากล 8 นโยบายสตรีเร่งด่วน ขอให้ เร่งมือ ยกระดับ และ ออกมาตราการ เข้ม โดยเรียกร้อง พ.ร.บควบคุมการส่งเสริมการตลาดนมผงเพื่อสุขภาวะของแม่และเด็กอายุ คุ้มครองแรกเกิดถึงสามขวบ กองทุนช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว ปฎิรูปกลไกการร้องทุกข์ของตำรวจคุ้มครองสวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้ผู้หญิง  เพิ่มมาตราการ สัดส่วนเสมอภาคหญิงชายเท่ากันทุกระดับการเมือง จัดสรรกองทุนเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงให้แก่องค์กรพัฒนาสตรีภาคประชาชน

    เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 60  ณ ห้องศรีศุภราช  โรงแรมกานต์มณี  กรุงเทพฯ เครือข่ายสตรี 4 ภาคเข้ม  กางแผนพัฒนาสตรี 12  ถกขอนโยบายเพื่อสุขภาวะของทารกและเด็กเล็ก โดยเฉพาะพ.ร.บ.คุมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กขอให้มีผลคุ้มครองทารกเด็กเล็กจนถึง 3 ขวบ   ขอศูนย์เด็กเล็กในที่ทำงานเอื้อให้แม่ดูแลลูกได้ – จัดสวัสดิการช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีจำนวนมากขึ้น   ค่ายังชีพขณะตั้งครรภ์และเงินสงเคราะห์ เลี้ยงลูกในขณะ ตกงานหรือถูกทอดทิ้งจากสามีแบบตั้งตัวไม่ทัน  และออกกฎหมายบังคับ เพิ่มมาตราการสร้างจิตสำนึก ให้ ผู้ชายมีความรับผิดชอบ ลดปัญหา ท้องแล้วทิ้ง  รวมทั้ง  รณรงค์ผู้ชายให้ใช้สิทธิ ลาคลอด มาช่วยเมียเลี้ยงลูก เพิ่มสิทธิลาคลอดให้ลูกจ้างชายของภาคเอกชนด้วย     ปฏิรูป/กลไกตำรวจ ที่ส่วนมากยังละเลยเพิกเฉยต่อ การขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับเด็กสตรีเป็นเหตุให้สตรีถูกทำร้ายบาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิต30000ราย ในแต่ละปี /เอาผิดผู้ซื้อบริการทางเพศกับเด็กและลงโทษและกวาดล้างกระบวนการค้ามนุษย์อย่างจิรงจัง   เพิ่มการกวาดล้างยาเสพติด  การขายเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในสถานศึกษา และชุมชนเพราะเมาเหล้าเมายา แล้วส่วนมาก กระทำความรุนแรง เป็นภ้ยต่อเด็กสตรี     สุดท้าย ต้องมีมาตรการพิเศษใข้ระบบสัดส่วนในทุกหน่วยงานเป็นทางด่วนให้สตรีได้เข้ามาทำงานการเมืองทุกระดับเพื่อการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตและการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน  และขอให้จัดสรรงบประมาณ กองทุนเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง ให้กับองค์กรสตรีภาคประชาชน

นางสาว ธนวดี ท่าจีน  ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง  ชี้แจงว่าแกนนำเครือข่ายสตรี 4 ภาคเล็งเห็นว่า ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญของ แผนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึงในข้อ 5ได้กำหนดมาตราการการสร้างความเสมอภาคให้สตรีและเด็กผู้หญิงและประเทศไทยได้จัดทำแผนพัฒนาสตรีแห่งชาติฉบับที่ 12  น่าจะเป็นเครื่องมือที่รัฐ ใช้เป็นแนวทาง ในการ  การสร้างความเสมอภาคให้สตรีและเด็กผู้หญิง      ดังคำขวัญวันสตรีสากล 2560 ว่า  Be Bold for Change คือรัฐบาล ต้องคิดเข้ม ทำเข้ม  ติดตามอย่างเข้ม  จิรงจัง เพื่อเปลี่ยนโลกให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน    โดยเรา  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง