แรงงาน ! เรียนรู้การบริหารงานองค์กรอย่างไรให้ยังยืน

เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2554  กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้จัดสัมมนาโครงการเวทีเสวนา  บริหารองค์กรสหภาพแรงงานอย่างไรให้ยังยืน  สนับสนุนโดยมูลนิธิเอเชีย  มีกรรมการและสมาชิกจากสหภาพแรงงานสหกิจวิศาล   สหภาพแรงงานกะรัตสุขภัณฑ์     สหภาพแรงงานสหโมเสค  สระบุรี  สหภาพแรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง  สหภาพแรงงานปูนซีเมนต์เอเชีย  สหภาพแรงงานแฟชั่นเอ็กซ์เพรส และสหภาพแรงงานน้องใหม่สหภาพแรงงานวีนาการ์เมนต์  รวม  40  คน   ณ  โรงแรมสระบุรีอินน์
 
นายบุญสม  ทาวิจิตร  กล่าวว่า  การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นแผนงานของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับทราบแนวทางการบริหารงานภายในสหภาพแรงงานแต่ละที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป
ในการเสวนาในครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มนำเสนอปัญหาและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา  โดยแบ่งหัวข้อของปัญหาดังนี้
 
–  ข้อมูลองค์กรสหภาพแรงงาน / จำนวนสมาชิก/วิธีการเก็บค่าบำรุง/อายุขององค์กร
–  ข้อมูลขององค์กรสถานประกอบการที่องค์กรสังกัดอยู่ / กระบวนการผลิต / จำนวนพนักงาน / ลูกค้าของบริษัทฯ
–  สภาพปัญหาของสมาชิกในองค์กร
–  สภาพปัญหาของคณะกรรมการบริหารงาน
–  สภาพปัญหาระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานงาน
 
โดยสรุป ปัญหาส่วนใหญ่ขององค์กรสหภาพแรงงานคือ
–  ยังมีการเดินเก็บค่าบำรุงสหภาพอยู่
มีกฎหมายที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้  โดยทางสหภาพต้องร้องขอ
–  คณะกรรมการบริหารงานสมาชิกสหภาพยังไม่เข้าใจในเรื่องของสหภาพแรงงาน
ให้แต่ละสหภาพพยายามเข้าไปพูดคุยกับสมาชิกสหภาพและมีการจัดอบรม  สัมมนาให้ความรู้เรื่องของบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารงานและสมาชิก   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกหรือการเป็นลูกจ้าง
–  คณะกรรมการต้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  วาสารให้กับสมาชิกได้รับทราบความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกองค์กร
–  ปัญหาระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
–  การใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
–  นายจ้างขาดความจริงใจที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของลูกจ้าง
ต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง   และหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาทำความเข้าใจในเรื่องของการมีระบบแรงงานสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง
 
นงนุช  ไกรศาสตร์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวสระบุรี รายงาน