แรงงานไพโอเนียร์ ช้ำ เจอกอ.รมน.สั่งยุติชุมนุมช่วงลงประชามติ

1470380423498

สหภาพแรงงานไพโอเนียร์ ยุติการชุมนุมช่วงลงประชามติ หลังหลังกอ.รมน.ภาค 1 เรียกพบ พร้อมเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ กล่อมให้หยุดชุมนุมก่อนเจอ ม. 44

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สหภาพแรงงานไพโอเนียร์แห่งประเทศไทย แจ้งว่าได้มีเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ทหาร เข้ามาเชิญให้แกนนำสหภาพแรงงาน เข้าพบ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน. ภาคที่ 1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ เพื่อขอให้ทางสหภาพแรงงานยุติการชุมนุมในเขตพื้นที่บริเวณหน้าบริษัทไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทย จำกัด

ด้านทีมที่ปรึกษาสหภาพแรงงานได้กล่าวว่า ขณะนี้ หลังจากที่ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้ว ทางกรรมการสหภาพแรงงาน และสมาชิกที่มีการชุมนุมอยู่ได้มีการยกเลิกการชุมนุมชั่วคราวก่อน เนื่องจากภาครัฐได้ขอให้กลับไปก่อนเนื่องจากอยู่ในระหว่างการรอลงประชามติร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 การชุมนุมของสหภาพแรงงานแม้เป็นเรื่องความเดือดร้อนของแรงงานก็อาจผิดกฎหมายประชามติได้ หากไม่กลับทางเจ้าหน้าที่รัฐได้แจ้งว่าอาจมีการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ เป็นต้น ซึ่งแกนนำมองว่าอาจมีการใช้กำลังเข้ามาสลายการชุมนุมของสหภาพแรงงาน และเกิดการบาดเจ็บต่อชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกสหภาพแรงงานได้ ซึ่งขณะนี้สมาชิกได้กลับบ้านและจะมาร่วมกันชุมนุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 อีกครั้ง

1470279682728

ทั้งนี้ทางสหภาพแรงงานไพโอเนียร์ฯได้เดินทางมาที่กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อกรอกคำร้องคร. 7 ต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หลังจากที่มีการใช้สิทธินัดหยุดงาน หลังจากเกิดข้อพิพาทแรงงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และนายจ้างได้ประกาศปิดงานสหภาพแรงงานทั้งหมดโดยไม่จ่ายค่าจ้างในวันเดียวกัน เพื่อให้ทางกระทรวงแรงงานช่วยแก้ปัญหาการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งครั้งนั้นมีการเลิกจ้างคนงานซึ่งถือว่าเป็นแกนนำแรงงานรวม 13 คน ซึ่งจากนั้นลูกจ้างได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานไพโอเนียร์แห่งประเทศไทย  และได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เมื่อ25 เมษายน 2559 และได้มีการเจรจาครั้งแรกวันที่ 27 เมษายน 2559 จนมาถึงปัจจุบันและยังไม่ยุติ

โดยข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานจำนวน 9 ข้อ ดังนี้
1. โบนัส 4 เดือน

2. ปรับเงินเดือนเพิ่ม 2 %

3. ปรับค่าครองชีพจากเดิม 700 บาท เป็น 1,200 บาท

4. ปรับค่าอาหารจาก 15 บาท เป็น 50 บาท

5. ค่ากะดึกปรับจาก 30 บาทเป็น 100 บาท

6. ปรับค่าเบี้ยขยันจาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท

7. ปรับค่ากิจกรรมประจำปีจาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท

8. บรรจุเป็นพนักงานของบริษัทตามอายุงาน

9. ยกเลิกการตัดเกรดโบนัสของพนักงาน

ทั้งนี้บริษัทไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทย จำกัด ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพแรงงาน 5. ข้อ ดังนี้
1. ให้บริษัทเป็นผู้พิจารณาและกำหนดอัตราการปรับเงินขึ้นเดือนประจำปี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
2. ให้บริษัทเป็นผู้พิจารณาและกำหนดการจ่ายโบนัสประจำปี หรือเงินตอบแทนพิเศษประจำปี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
3. ขอยกเลิกค่าครองชีพประจำเดือน
4. ขอยกเลิกวงเงินค่ารักษาพยาบาลประจำปี
5. บริษัทขอกำหนดและเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้เป็นไปตามจำนวนเวลาที่มีการทำงานจริงเท่านั้น

จากสภาพปัญหาการเจรจาข้อเรียกร้องที่ยังไม่สามารถยุติได้ และทางสหภาพแรงงานได้ร้องเรียนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางผู้ว่าฯได้มารับหนังสือและนัดพูดคุยกับทางบริษัทฯและตัวแทนลูกจ้างในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ต่อมา 17 มิถุนายน 2559 บริษัทมีหนังสือเลิกจ้างอนุกรรมการสหภาพแรงงานคนหนึ่ง โดยกล่าวหาว่า กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ด้วยการลงข้อความในเฟซบุ๊ค ทั้งๆที่โดยข้อเท็จจริง คือ การชี้แจงสมาชิกให้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสหภาพแรงงานเท่านั้น และวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้เรียกคณะกรรมการลูกจ้างจำนวน 5 คน เข้าพบเพื่อแจ้งไม่ให้เข้ามาปฏิบัติงาน เนื่องจากอยู่ในระหว่างยื่นคำร้องขออนุญาตศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลิกจ้างคณะกรรมการลูกจ้างทั้ง 5 คน ด้วยข้อหาว่า ลงข้อความและภาพถ่ายเอกสารแสดงรายได้ของบริษัทในเฟซบุ๊ค กับให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและเจตนาให้ข่าวกับทางสื่อมวลชน ทำให้บริษัทเสียหาย ซึ่งทั้ง 5 คน ยังเป็นคณะกรรมการสหภาพแรงงาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯยังคงจ่ายค่าจ้างให้กับทั้ง 5 คน จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้แก่  1.นายวรวิทย์ สีห้วย ประธานสหภาพแรงงาน 2.นางสาวพรพรรณ ใจบุญ รองเลขาธิการ 3.นายพิชัย ชุมตรีนอก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4.นายเทพพร ศรีลือ กรรมการฝ่ายการศึกษา 5.นายคำพอง สุริวรรณ์ เหรัญญิก

ข้อมูล บริษัทไพโอเนียร์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 1/31 ม.5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการประเภทผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ มีพนักงานประมาณ 2,800 คน มีนายโนบุฮิโกะ ยามากุจิ เป็นกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล สหภาพแรงงานไพโอเนียร์แห่งประเทศไทย จดทะเบียนสหภาพแรงงานวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เลขทะเบียน อย.123 ตั้งอยู่เลขที่ 90/5 หมู่ 3 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีการประชุมใหญ่ครั้งแรกวันที่ 3 เมษายน 2559 มีสมาชิกประมาณ 1,200

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน