แรงงานไทรอัมพ์ บุกกระทรวงทวงเงินช่วยเหลือลูกจ้าง หลังนายจ้างปิดกิจการไม่จ่ายค่าชดเชย

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย นำโดยนางจิตรณวัชรี พะนัด ประธานสหภาพฯและคนงานที่ได้รับผลกระทบ ได้เดินทางไปกระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือถึงนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เพื่อทวงถามความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างได้รับผลกระทบจากนายจ้างปิดกิจการ

ตามที่บริษัท บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ไทย โกลบอล จำกัด (BRILLIANT ALLIANCE THAI GLOBAL LTD.) เป็นบริษัทข้ามชาติมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท บริษัทรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าชุดช้ันในสตรียี่ห้อดัง เช่น วิคตอเรียซีเครท (Victoria Secret) ,ทอริด (Torid), LGBT, ฯลฯ ตั้งอยู่ในซอย 7 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต.บาง เสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ได้ประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ทำให้ลูกจ้างจำนวน 1,388 คนตกงานทันทีโดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าวันหยุดพักผ่อนประจำปีและเงินอื่นๆที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย

เมื่อถูกนายจ้างปิดกิจการลูกจ้างได้ไปเขียนคำร้องคร. 7 พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการได้สอบสวนข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องและออกคำสั่งที่ 119/2564 เรื่อง ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันทำงาน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้าง สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัสและเบี้ยขยันโดยให้นายจ้างบริษัทบริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ไทย โกลบอล จำกัด จ่ายเงินต่างๆที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,689,862.71 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านหกแสน แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าบาทต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ขณะนี้นายจ้างยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้าง สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัสและเบี้ยขยันให้กับลูกจ้าง

ความเดือดร้อนของลูกจ้างที่นายจ้างไม่จ่ายเงินทั้งก่อนและหลังพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่ง สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของลูกจ้างได้เข้าพบและยื่นหนังสือต่อ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564)พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี (วันที่ 28 เมษายน 2564) เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง โดยมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ

นับจากวันที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างผ่านมา 6 เดือนกว่า ลูกจ้างมีความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสมากกว่า สถานการณ์ปกติหลายเท่าเมื่อสถานการการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้ง เหตุการณ์การเลิกจ้าง ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะคนงาน 1,388 คนเท่านั้น คนในครอบครัวเขาเหล่านั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยหลายพันคน ลูกจ้างทุกคนอยู่ในวัยทำงานมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ลูกเรียนหนังสือดูแลพ่อ แม่ที่ชรา ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าอาหารในแต่ละวัน สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ต่อการดำรงชีพมีการปรับราคาสูงขึ้น หลาย ครอบครัวต้องกู้หนี้นอกระบบ ยอมที่จะจ่ายดอกเบี้ยรายวันที่สูงมากเพื่อให้มีชีวิตอยู่ให้ได้รายรับที่เคยได้จากการทำงานวันนี้ไม่มี เมื่อถูกเลิกจ้างกลับไม่ได้รับเงินค่าชดเชยทั้งๆที่เป็นสิทธิที่ลูกจ้างควรได้รับตามกฎหมายทันทีที่ถูกเลิกจ้าง

จะหางานใหม่ก็ไม่มีที่ไหนรับเนื่องจากลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและอายุมากแล้ว และในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ยิ่งซ้ำเติมลูกจ้างที่ตกงานเพราะลูกจ้างมากกว่า 90 % ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เงินเยียวยาที่รัฐบาลแจกก็ไม่ได้รับถึงขณะนี้ลูกจ้างยังไม่ได้รับการช่วยเหลือติดตามนายจ้างให้นำเงินค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการ บอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี โบนัสและเบี้ยขยันตามที่พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างแต่อย่างใด สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนทวงถามความคืบหน้าต่อท่านฯ สุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ว่าการติดตามนายจ้างให้นำเงินมาจ่ายให้ลูกจ้างขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว และอยากทราบว่าข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นวันที่ 28 เมษายน 2564 จำนวนทั้งหมด 4 ข้อนั้นท่านฯได้ ช่วยดำเนินการหรือไม่อย่างไร หากยังมิได้ดำเนินการขอให้ท่านฯช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับ เงินค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัสและเบี้ยขยัน เพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างต่อไป

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน