แรงงานโตโยต้า เปิดพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกในสถานประกอบการ

สหภาพแรงงานโตโยต้า เปิดตัวศูนย์แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า  ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ของสหภาพแรงงาน และพิพิธภัณฑ์แรงงานในสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย
วันที่ 16 ธ.ค.62 ทางสหภาพแรงงานโตโยต้าได้เปิดตัวศูนย์แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ของสหภาพแรงงานแห่งแรกที่เปิดในสถานประกอบการ โดยหวังเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสำหรับผู้ใช้แรงงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานโตโยต้า
พิพิธภัณฑ์ดังกล่าว ตั้งอยู่ที่สำนักงานสหภาพฯ ตึกบริบูรณ์ ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่ชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของแรงงานโตโยต้าในประเทศไทย
โดยนายภูภาร สมาทา ประธานสหภาพฯ กล่าวว่า ได้นำแบบอย่างแนวคิดจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยมาเพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า แนวคิดที่ได้มาจากการที่ส่งกรรมการสหภาพมาเป็นกรรมการพิพิธภัณฑแรงงานไทย แล้วได้เชิญผู้เชี่ยวชาญของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยไปร่วมออกแบบ เสนอแนะ การจัดการด้านเนื้อหาจนเกิดพิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า แล้วเสร็จพร้อมเปิดในวันนี้
ด้านนายธวัช เรี่ยวแรง ผู้แทนบริษัทโตโยต้า กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ทางสหภาพแรงงานให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ และทำเป็นศูนย์เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า ซึ่งการทำประวัติศาสตร์นี้ก็เพื่อให้แรงงานเห็นคุณค่าของสหภาพแรงงานไม่ใช่เพัยงสมัครสมาชิกโดยไม่รู้ว่าสหภาพแรงงานคืออะไร และหวังว่าเพื่อที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับแรงงานทุกคน และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าของแรงงาน
ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า แบ่งการจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ 4 ห้อง
ห้องที่ 1 ห้องประวัติศาสตร์แรงงานไทย นำเสนอเป็นภาพรวมในหัวข้อต่างๆ คือ
1. เรื่องประวัติศาสตร์แรงงานไทย นำเสนอเรื่องราวของแรงงานในประเทศไทยตั้งแต่ยุคของการเป็นแรงงานเกณฑ์ จนถึงแรงงานยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในปัจจุบัน
2. เรื่องไพร่-ทาส และ กุลีลากรถ อธิบายความหมายของไพร่-ทาส ซึ่งเป็นแรงงานไทย และ กุลีลากรถ ซึ่งเป็นแรงงานจีน
3. เรื่องราวของการยกเลิกระบบไพร่-ทาส ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทำให้แรงงานไทยกลายเป็นแรงงานอิสระ
4. เรื่องสิทธิแรงงาน แสดงภาพการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแรงงานและกฎหมายต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
เรื่องพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เป็นการแนะนำให้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของแรงงานแห่งเดียวในประเทศไทย
ห้องที่ 2  เป็นยุคบุกเบิกวางรากฐานของสหภาพแรงงาน
– มีมุมจัดแสดงเหตุการณ์ยุคเริ่มแรกก่อตั้งสหภาพแรงงาน
– มุมจัดแสดงบรรยากาศแห่งความร่วมมือและแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงาน
– มุมจัดแสดงคุณค่าแห่งยุคสมัย ซึ่งจะได้เห็นภาพบรรยากาศเก่าๆในความทรงจำภายในสถานประกอบการโตโยต้า
และมุมจัดแสดงตราสัญลักษณ์ของสหภาพฯพร้อมความหมายที่สื่อถึงความร่วมมือ
ห้องที่ 3 เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
มีการจัดแสดงเหตุการณ์ในยุคที่ต้องร่วมกันฟันฝ่าวิกฤต ทั้งเรื่องความเชื่อมั่นในองค์กร และปัญหาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งกับบริษัทและพนักงาน รวมทั้งมีเรื่องราวของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรแรงงานในระดับต่างๆ ภารกิจทางด้านสังคม รวมถึงด้านการเมืองที่มีกรรมการสหภาพฯได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ยังมีมุมที่จัดแสดงเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประธานสหภาพทุกยุคทุกสมัย
รวมทั้งยังมีมุมสวัสดิการเด่นแห่งปี ที่เกี่ยวกับผลงานการเป็นตัวแทนเจรจาและทำข้อตกลงสภาพการจ้างของสหภาพแรงงานในยุคต่างๆ
ห้องนี้ยังมีมุมที่โดดเด่นออกไป ด้วยการนำเสนอภาพและชีวประวัติย่อๆของ จิตร ภูมิศักดิ์ และ เช กูวารา ให้คนได้ติดตามค้นหาเรื่องของศิลปะเพื่อชีวิตและการปฏิวัติสังคมต่อไป
ห้องที่ 4 ห้องพลังแรงใจ
บ่งบอกถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมไม้ร่วมมือ จนภารกิจในการจัดทำศูนย์แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์แรงงานโตโยต้า สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นอกจากนั้น ยังมีส่วนที่จัดแสดงเรื่องราวของบริษัทโตโยต้า ที่จะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมรู้สึกทึ่งในพัฒนาการของโตโยต้า ที่เริ่มจากกิจการผลิตเครื่องทอผ้า แต่กลายมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงก้องโลก และที่ขาด ไม่ได้ของงานพิพิธภัณฑ์คือ ส่วนจัดนิทรรศการหมุนเวียน ที่สามารถฉายภาพยนตร์ได้ด้วย ซึ่งจะทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชีวิตชีวา กับเรื่องราวที่จะสลับสับเปลี่ยน หมุนเวียนให้คนได้เข้ามาสัมผัสกันได้ตลอดไป