แรงงานเสนอปกส.บัตรเดียวใช้ทุกร.พ. อิสระโปร่งใส

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมาได้มีการจัดสมัชชาแรงงาน ปฏิรูปประกันสังคม ณ โรงแรมราามการ์เด้นส์ โดยแผนงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับองค์กรแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ ข้ามชาติ ฯลฯ มีผุ้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มารับข้อเสนอช่วงเช้า และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มารับมติของแรงงานในช่วงบ่าย ทางคณะผุ้จัดได้แบ่งกลุ่มผุ้เข้าร่วมเป็น 4 กลุ่มย่อยเพื่อระดมข้อเสนอ เป็นมติ ในส่วยของ “การปฏิรูปประกันสังคมกับแรงงานในระบบ” ได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเป็น 10 กลุ่มด้วยกันกับประเด็นหลักในการปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม มี 5 ประเด็นโดยสรุปดังนี้
 
ประเด็นที่ 1 . “บัตรเดียวรักษาใช้ได้ทุกโรงพยาบาล” และประกันสังคมถ้วนหน้าเพื่อคนทำงานทุกคน นำเสนอโดย คุณวิไลวรรณ  แซ่เตี้ย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงานไทยกล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมที่ผ่านมาไม่มีความโปร่งใส ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หลายๆเรื่องและมีการตั้งคำถามมาตลอดเวลาว่า พวกเราได้อะไร งบประกันสังคมที่ใช้ประชาสัมพันธ์มีรูปแบบมีวาระที่ซ้อนเร้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้เรารู้สึกกังวลและมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งว่า ข้อจำกัดเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่ยังมีข้อจำกัด กรณีการขาดรายได้  กรณีเจ็บป่วยก็ยังไม่สะท้อนว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนงานว่าอยู่ได้ด้วย เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และแรงงานในภาคส่วนต่างๆ จึงต้องมีการปฏิรูปและยกร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 
ประเด็นที่ 2. “หนึ่งคนหนึ่งเสียง” เป็นไปได้หรือไม่ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม?
 
ต้องกำหนดให้ผู้ใช้แรงงานได้เลือกผู้แทนของตนในประกันสังคม คือจะต้องมีการเลือกตั้งในระบบไตรภาคีให้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตย คือ 1 คน 1 เสียง ซึ่งเป็นความชอบธรรมของผู้ประกันทุกคน ได้รับสิทธิ์การเลือกตั้งเหมือนกับการเลือกตั้ง สส.
 
ประเด็นที่ 3.  “ประกันสังคมถ้วนหน้าเพื่อคนทำงานทุกคน” เป็นไปได้หรือไม่ในสังคมไทย ?
 
ต้องช่วยกันเคลื่อนไหวให้สิทธิประกันสังคมขยายการคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกภาคส่วน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มคนทำงานบ้าน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้จะต้องไม่มีการปิดกั้นในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพื่อให้อยู่ในระบบของประกันสังคม
 
ประเด็นที่ 4. “ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ” อิสระแบบไหน?
 
เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนภายใต้หลักการประกันการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เองที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีสิทธิกำหนดนโยบาย การปฏิบัติสิทธิประโยชน์ มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร ตรวจสอบ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตัดสินใจ ทั้งนี้โดยแท้จริง กำหนดให้สำนักงานประกันสังคมเป็นนิติบุคคลสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีภายใต้บังคับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคมและเลขาธิการสำนักงานต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารจัดการงานประกันสังคมต้องมาจากกระบวนการสรรหา มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานที่ชัดเจน
 
ประเด็นที่ 5. “ความโปร่งใส” กระบวนการการตรวจสอบอย่างไร?
 
กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน ต้องรายงานทางการเงินซึ่งจะทำให้กระบวนการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมาจากการสรรหา มีการกำหนดสัดส่วนคณะกรรมการตรวจสอบอิสระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความโปร่งใส
ในแต่ละประเด็นเปิดให้มีการเสนอและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ซักถามถ้าไม่เข้าใจ
 
คุณอนุชา แก่ค้างพลู กลุ่มแรงงานภาคตะวันออกได้ ซักถามว่า เป็นไปได้ไหมที่แรงงานนอกระบบจะเข้าสู่หลักประกันสังคมได้ทั้งหมด
 
คุณวิไลวรรณได้ตอบข้อซักถามว่า เป็นไปได้ในส่วนที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย จึงจะอยู่ในระบบประกันสังคมได้ถ้วนหน้า ถั่วถึงเป็นธรรม
 
หลังจากที่อธิบายประเด็นต่างๆให้เครือข่ายแรงงานในระบบได้ฟังและเข้าใจทั้งหมดแล้วจากนั้นก็ขอมติว่า หากเกิดปัญหาหรือติดขัดประการใดเราจะขับเคลื่อนผลักดันทั้ง 5 ประเด็นนี้ร่วมกัน
 
อัยยลักษณ์  เหล็กสุข นักสื่อสารแรงงานศูนย์ชลบุรี-ระยอง รายงาน