เร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ 4.0

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสรุปงานรอบ 6 เดือน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเดินต่อ 6 เดือนหลังทั้ง 8 ด้าน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สรุปรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงานรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยเน้นย้ำให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มีประสิทธิภาพมากขึ้นใน 6 เดือนต่อไป ทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยยึดนโยบาย Zero tolerance เร่งยกระดับสภาพการจ้างให้ไปสู่มาตรฐานสากล เร่งขยายการนำ GLP และ TLS มาใช้ในทุกสถานประกอบกิจการ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2) การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 ผลจากการดำเนินงานทำให้ผลิตภาพแรงงานในปี 2559 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทั้งนี้ให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกำลังคนและวางแผนผลิตพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ โดย 75 % เป็นความต้องการแรงงานในสหวิชาชีพ ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มการบูรณาการกับสถานศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนการผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษาในสายอาชีวะให้มีปริมาณเพียงพอทั้งจำนวนและทักษะฝีมือ โดย Labour Team แต่ละจังหวัดจะต้องมียุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัด และระดับ Labour Group ในแต่ละเขตต้องมียุทธศาสตร์ด้านแรงงานของเขตรวมถึงกลุ่มจังหวัดที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

3) Safety Thailand สิ่งสำคัญ คือ การสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน โดยสร้างการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสมัครใจที่จะควบคุมป้องกันโดยไม่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะต้องฝังอยู่ในจิตวิญญาณของประชาชน โดยข้าราชการทุกคนจะต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยการเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน

4) การจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ ต้องเพิ่มมาตรการเชิงรุกที่เอื้อและส่งเสริมการจ้างงาน รวมถึงการขยายความคุ้มครองประกันสังคม

 5) ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจะเน้นใน 3 เรื่องหลัก คือ สร้างหลักประกันความมั่นคงและสุขภาพอนามัย สร้างองค์ความรู้เพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ มีรายได้ มีอาชีพ และการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการวางระบบฐานข้อมูลโดยสำรวจว่า แรงงานนอกระบบอยู่ที่ไหนบ้าง ประกอบอาชีพอะไร ต้องการพัฒนาอาชีพอะไร และได้เข้าถึงแหล่งทุนรวมทั้งมีระบบการคุ้มครองทางสังคมหรือไม่

6) การปฏิรูปโครงสร้างกฎหมาย การบริหารจัดการโดยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในรูปแบบ One Stop Service โดยต้องเห็นโครงการนำร่องซึ่งใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวสามารถติดต่อรับบริการได้

7) Zero Corruption ให้วางระบบการตรวจสอบกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน นำระบบ IT และ E- Service มาใช้ ยกระดับไปสู่ Self Service เพื่อลดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่และลดช่องว่างในการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์

8) Information Technology ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาบุคลากรให้เข้มแข็งโดยระเบิดจากภายในด้วย

(ข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน)