แรงงานรัฐวิสาหกิจประกาศปกป้ององค์กรให้อยู่คู่แผ่นดิน

2015-09-23 11.24.48

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พร้อมผู้เข้าร่วม 3 ฝ่ายกล่าวบวงสรวงประกาศร่วมปกป้องรัฐวิสาหกิจให้อยู่คู่แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งในปีนี้ทางสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) และเครือข่ายได้มีการจัดพิธีการทางศาสนาทั้งพุทธ พราหมณ์ ประกอบด้วยประธาน 3 ฝ่ายคือ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานฝ่ายรัฐบาล นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายรัฐวิสาหกิจ และนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประธานฝ่ายแรงงาน ร่วมกันวางพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ 5 พระปิยะมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย พร้อมร่วมกันประกาศในพิธีจะปกป้องรัฐวิสาหกิจทั้งหลายไว้ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนและประเทศชาติสืบไป ขออำนาจแห่งบุญบารมีแห่งพระองค์รัชกาลที่ 5 ได้โปรดปกปักษ์รักษารัฐวิสาหกิจเอาไว้ หากผู้ใด คณะบุคคลใด คิดจะทำลายขายรัฐวิสาหกิจไป ให้นายทุน ถือเป็นการไม่จงรักภักดี ขอให้ผู้นั้นคณะบุคคลนั้น จงประสบภัยพิบัติโดยพลันและหากบุคคลใด คณะใดได้ปกปักษ์รักษา รัฐวิสาหกิจ และพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ขออำนาจบุญญาบารมีแห่งพระองค์ได้ปกป้อง คุ้มครองให้บุคคลนั้น คณะบุคคลนั้น มีความสุข มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้มีองค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรแรงงานต่างๆได้ร่วมกันจัดนิทรรศการออกร้านแต่ละองค์กรด้วย

2015-09-23 11.24.06

ความเป็นมาของวันรัฐวิสาหกิจไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ 5 คือ วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างรัฐกับองค์กร

ประวัติรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ เป็นองค์การที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อาจมีโครงสร้างเช่นเดียวกับหน่วยธุรกิจเอกชนหรือมีโครงสร้างอย่างหน่วยงานของราชการ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร

2015-09-23 11.27.22

ความหมาย คำว่ารัฐวิสาหกิจมีความหมายแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับสภาวะเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ปกติแล้วจะหมายถึงองค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการของรัฐในด้านสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งหน่วยราชการและเอกชนไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ได้ให้คำจำกัดความรัฐวิสาหกิจไว้ว่า เป็นองค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ หรือเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุน (ผู้ถือหุ้น) รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ นั่นหมายความว่าหน่วยงานใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน หากรัฐถือหุ้นมากกว่าร้อยละห้าสิบแล้วจะถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้รัฐวิสาหกิจมีจำนวนขึ้นลงไม่แน่นอนในปีที่รัฐเกิดถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (ข้อมูลที่มาของความเป็นมาของวันรัฐวิสาหกิจไทย : www.lib.ru.ac.th/ , th.wikipedia.org/)

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน