แรงงานยื่น 5 ข้อเสนอ “นายก” หวังปฎิรูปประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ!

แรงงานกว่าพันคนร่วมยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 5ประเด็น หวังปฎิรูปประกันสังคม เป็นองค์กรอิสระ-โปรงใส-ตรวจสอบได้ รัฐบาล-ฝ่ายค้าน รับยังเหลื่อมล้ำเร่งผลักดันเป็นสวัสดิการสังคม!

เมื่อวันที่ 13มกราคม 2553 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมกับคณะกรรมาธิการ การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับองค์กรต่างๆได้จัดงานสมัชชาแรงงาน “ประกันสังคมถ้วนหน้า อิสระและโปร่งใส” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนได้ยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งได้มาเป็นประธานและกล่าวปาฐกถาและรับข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานทั้งหมดไปผลักดันให้เกิดเป็นสวัสดิการสังคมในปี 2559โดยการปฎิรูปประกันสังคม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปฎิรูปประกันสังคมมีการศึกษามาอย่างยาวนานและเห็นว่าเป็นกลไกลที่สำคัญที่จะทำให้เป็นสวัสดิการสังคมที่เป็นธรรม แต่ต้องมีการปฎิรูปโครงสร้างอย่างเป็นระบบและทุกภาคส่วนต้องมามีส่วนร่วม เพื่อให้คุณภาพชีวิตแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบด้วย และถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เป็นสวัสดิการสังคมและเป็นนิมิตรหมายที่ดีว่าในวันนี้มีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความเห็นที่ตรงกันว่าคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฎิรูปประกันสังคม โดยมาเข้าร่วมงานนี้ด้วยและคิดว่าคงจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของรัฐสภาในเร็ววันนี้

ด้านนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวเจตนารมณ์ว่า นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงานประกันสังคมมากว่า 20 ปี ยังมีปัญหาทางด้านการบริหารจัดการอยู่มาก โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบหรือแรงงานในระบบเองยังไม่มีความมั่นคง ดังนั้น จึงขอยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 5 ประเด็น เพื่อปฎิรูปประกันสังคม โดย 1.ต้องบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ขยายการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยบัตรเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลคู่สัญญา 3.ให้ผู้ประกันตนได้มีสิทธิเลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคม โดยใช้หลักหนึ่งคนหนึ่งเสียง 4.ต้องปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ โดยอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี 5.ขยายความคุ้มครองกับคนงานทุกคน ทั้งลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการและแรงงานอื่นๆด้วย

                พรนารายณ์ ทุยยะค่าย นักสื่อสารแรงงานพื้นที่สระบุรี  รายงาน