แรงงานยานยนต์ค้านนำเงินสปส.ปล่อยกู้

แรงงานยานยนต์ ALCT ยื่นค้านนายกสั่งสปส.ปล่อยเงินกู้ ห่วงเงินหมด พร้อมแจงประกันสังคมมีวัติถุประสงค์เฉพาะ เป็นเงินของผู้ใช้แรงงาน เพื่อจัดสวัสดิการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) พร้อมด้วยสมาชิกได้เข้ายื่นหนังสือแก่ ประธาน และคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) เรื่อง คัดค้านการนำเงินประกันสังคมไปให้การกู้ยืมเพื่อการลงทุนหรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประธานบอร์ดสปส. และนายทศพล กฤตพงศ์วิมาน เลขาธิการสปส.มารับหนังสือข้อเรียกร้องครั้งนี้

นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) กล่าวว่า การมายื่นหนังสือครั้งนี้ของสภาฯพร้อมสมาชิกนั้น ด้วยต้องการ “คัดค้านการนำเงินประกันสังคมไปให้การกู้ยืมเพื่อการลงทุนหรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่นๆ” ซึ่งขออ้างอิงคำสั่งด่วนที่สุดของนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา และหนังสือ ที่ นร.0505 /ว 459 ของรัฐมนตรีลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้กระทรวง(สำนักงานประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคม เช่น การกู้ยืม เพื่อการลงทุนหรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่นๆนั้น

ทางสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยและผู้ประกันตน ขอคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี เพราะการที่จะนำเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้จ่ายต่างๆอื่นใดต้องอยู่ภายใต้ พรบ.ประกันสังคมและกฎหมายที่บัญญัติไว้เท่านั้น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นั้นกำหนดให้จัดสวัสดิการแก่ผู้ประกันตนมาตร33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเงินที่สมทบมาเพื่อจัดสวัสดิการเท่านั้น และเป็นการร่วมจ่ายสมทบจากผู้ประกันตน โดยการจะนำเงินไปลงทุนที่เป็นกองทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นหลักการบริหารกองทุน

ทางสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกันตน จึงไม่เห็นด้วยและ ขอคัดค้าน ในการจะนำเงินไปปล่อยกู้ยืมนอกเหนือจากหลักการและกฎหมายที่กำหนดไว้
ข้อเรียกร้องเพิ่มเติม

1. ให้กรรมการประกันสังคมติดตามเงินที่รัฐบาลค้างชำระกองทุนประกันสังคม

2. ให้แก้ไข พรบ. ประกันสังคมให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญสามารถเข้าเป็นผู้ประกันตนได้โดยสมัครใจ เช่น การเจ็บป่วย ทุพลภาพ และ เสียชีวิต

3. ให้แก้ไข พรบ. ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่มทางเลือกให้รักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยได้

อีกประเด็นที่อยากให้ทางบอร์ดประกันสังคมดำเนินการคือให้ทวงถามเงินสมทบที่รัฐบาลค้างจ่ายอยู่ราวๆ 6.6 หมื่นล้านบาทด้วยเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับกองทุนสปส.

ด้านนาย สุทธิ สุโกศล ประธานบอร์ดสปส. กล่าวขอบคุณผู้ใช้แรงงานที่เป็นห่วงกองทุนประกันสังคม และเข้าใจในข้อกังวลกลัวเงินกองทุนจะกระทบ หากมีการนำไปให้กู้ ด้วยกองทุนประกันสังคมนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ส่วนเลขาธิการสปส.นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน กล่าวว่า ตามที่ผู้แทนผู้ประกันตนมายื่นหนังสือคัดค้านการนำเงินประกันสังคมไปปล่อยกู้นั้น ทางบอร์ดพร้อมรับไว้ และเข้าใจถึงข้อกังวลใจเรื่องความมั่นคงของกองทุน และขอแจ้งว่า ทางสปส.จะพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ พร้อมข้อเสนอเรื่องสิทธิต่างๆที่เสนอมา ด้วยเข้าใจถึงวัติถุประสงค์ของกฎหมายประกันสังคม และจะทำทุกอน่างให้ดีที่สุด

รายงานโดย นักสื่อสารแรงงาน