แรงงานภูเก็ตเตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ตและทุกสหภาพแรงงานในจังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเป็นประจำทุกปี จากการประชุมในครั้งได้มีการเลือกตั้งกรรมการจัดงานโดยในปีนี้ที่ประชุมมีมติให้นายวิจิตร ดาสันทัด เป็นประธานจัดงาน นายวารินทร์ สังข์คง เป็นเลขานุการ นายจำรัส ทอดทิ้งเป็นเหรัญญิก นายวิเชียร ตนุมาตรเป็นกรรมการฝ่ายกิจกรรมและประธานสหภาพแรงงานทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเป็นกรรมการร่วม มีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นฝ่ายอำนวยการ ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมโดยการเดินทางไปเลี้ยงอาหารให้กับคนชราที่บ้านพักคนชรา จากนั้นจะมอบของเล่นให้กับเด็กพิเศษ(เด็กพิการ)และจะมีการปลูกป่าชายเลนในบริเวณใกล้เคียงด้วย ”ในเมื่อที่ประชุมมีมติไว้วางใจให้เป็นประธานจัดงานอีกครั้งก็คงจะทำให้ดีที่สุดและการจัดงานในปีนี้ก็มีรูปแบบที่จัดก็ต่างจากปีก่อนอยู่บ้างแต่กิจกรรมบางอย่างก็งดจัดเพราะมันไม่สามารถไปกับรูปแบบหลักของงานได้อย่างเช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเราก็เอากิจกรรมปลูกป่าชายเลนเข้ามาแทน กิจกรรมเดินรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อต้านยาเสพติดเราก็ก็เปลี่ยนเป็นขบวนรถรณรงค์แทน ไปเลี้ยงข้าวที่บ้านพักคนชราและมอบของเล่นให้เด็กพิเศษ ส่วนกิจกรรมบนเวทีตอนกลางคืนก็ไม่ได้มีการจัด ดังนั้นในปีนี้การจัดงานก็เลยเปลี่ยนจากปีก่อนๆไปบ้าง” นายวิจิตรกล่าว จากที่ประชุมก็มีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
 
กำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ(วันกรรมกรสากล)
 
สโลแกน วันกรรมกรสดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ให้กับสังคม
 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 สถานที่  (เป้าหมาย)บ้านพักคนชราและสถานรับเลี้ยงเด็กพิเศษ สถานที่รวมตัว  ห้าง โฮมเวิค หรือ ศาลาประชาคม
เวลา 07.00น.  กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
เวลา 08.00น.  กิจกรรมบริจาคโลหิต
เวลา 10.00น.  ประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและเชิญผู้ว่าราชการกล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติและยื่นข้อเรียกร้อง 
เวลา 10.30น.  ผู้ว่า ฯ ปล่อยขบวนแลนด์ลี่ เริ่มกิจกรรมแลนด์ลี่หลังจากออกนอกเมือง 
เวลา 11.30น.  เริ่มกิจกรรมสาธารณะที่บ้านพักคนชราและสถานรับเด็กพิเศษ 
เวลา 12.30น.  รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน จำนวน 500 คน
เวลา 13.30น.  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยประธานจัดงานกล่าวเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวต่อผู้ร่วมกิจกรรม
เวลา 15.30น.  กิจกรรมสามัคคี   และประธานกล่าวปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ
    
นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ภูเก็ต วิเชียร ตนุมาตร  รายงาน