แรงงานบุกสภา ค้าน พ.ร.บ.ชุมนุมฯ – ดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม

DSCN9047 DSCN9061

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.) ได้เดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือให้กับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เรื่องขอคัดค้าน พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…ฉบับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุม สนช.มีมติเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…ไปแล้วนั้น เห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ…ไม่สอดคล้องกับหลักการการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะการเปิดช่องให้มีการตีความกว้างขวางที่อาจนำมาซึ่งการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชนรวมถึงในกลุ่มของแรงงานด้วย ที่มักมีการชุมนุมเพื่อการเข้าถึงสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว

DSCN9072นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า รู้สึกกังวลเรื่องการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในหลายประการ เช่น คำนิยามการชุมนุมที่มีความซับซ้อนและเรื่องการยกเว้นความผิดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางแพ่ง ทางอาญามากระทำกับพวกเราเจ้าหน้าที่ก็จะไม่มีความผิดแต่พวกเรา ในฐานะคนยากคนจนจะมีความผิดถูกดำเนินคดีมีการนำโทษทางอาญามาใช้ และที่ผ่านมาข้อเรียกร้องต่างๆก็ไม่ได้รับการแก้ไขส่งผลกระทบกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานในการดำเนินชีวิตเรื่องสวัสดิการ ค่าจ้าง และกฎหมายต่างๆ ถ้าเดือดร้อนพวกเขาก็จะมีการเดินขบวนชุมนุมเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเขาควรได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมายื่นหนังสือให้กับประธานรัฐสภาและประธาน สนช.เรื่องร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ….ฉบับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขที่จะส่งผลกระทบโดยรวม ซึ่งมันไม่สอดคล้องตามหลักการของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์และไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการออกกฎหมายการปฏิรูปกฎหมายจะต้องปฏิรูปกฎหมายที่ไม่ดีให้ดีขึ้นถ้ากฎหมายที่ดีอยู่แล้วก็คงไว้ก็อยากให้รับไปพิจารณาด้วย

นายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิป สนช.เป็นตัวแทนออกมารับหนังสือกล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เรียนท่านประธานในวันนี้และจะมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย ส่วนเรื่องเสนอหลักการการชุมนุมในที่สาธารณะก็จะพิจารณาดูหลายๆด้านรวมทั้งความเห็นของผู้ใช้แรงงานก็จะนำไปประกอบการพิจารณาด้วยรวมถึงสมาชิกก็จะมีผลสรุปถ้าเป็นไปได้ก็จะนำมาให้พี่น้องได้รับทราบเพราะมีประเด็นการชุมนุมเรื่องการเมืองซึ่งก็ยอมรับว่าก่อให้เกิดวิกฤติและมีความสูญเสีย ในส่วนความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานรวมถึงเกษตรกรต่างๆ ทำอย่างไรที่จะให้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและสันติปราศจากอาวุธได้รับการรับรองด้วยก็จะปรับเรื่องนี้ในชั้นกรรมาธิการและส่วนตัวก็ต้องยอมรับว่าต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้ชุมนุมและผู้ถูกละเมิดสิทธิด้วย

DSCN9111 DSCN9116

และในวันเดียวกันนี้เวลา 13.30 น. เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ได้เข้ายื่นหนังสือกับพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ… ขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม(ฉบับที่..) พ.ศ… ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ได้ติดตามการพิจารณาอย่างใกล้ชิดโดยได้มีข้อเสนอ 4 ประการเพื่อการปฏิรูปประกันสังคมประกอบด้วย หลักความครอบคลุม หลักความเป็นอิสระและบูรณาการ หลักความโปร่งใสและมีส่วนร่วม และหลักความเป็นธรรม ซึ่งเห็นว่าร่างที่ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญหลายข้อก็เป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม จึงขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนการพิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมในวาระ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป

นายภาคภูมิ สุดใส ประธานสหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์  กล่าวว่า ในนาม 14 องค์กรที่มาวันนี้เพื่อมาให้กำลังใจกับท่านประธานกรรมาธิการเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายประกันสังคมเพราะเรามองว่ากฎหมายจะเข้าสู่วาระ 2และ3 เราอยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตน อยากให้กฎหมายผ่านไม่อยากให้คนที่เขาแปรญัตติไม่เข้าใจในข้อมูลบางส่วน อยากให้เอาสำเนาไปแจกสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมได้รับทราบว่าประโยชน์ที่ผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง ที่ผ่านมาผู้ประกันตนก็ใฝ่ฝันอยากให้แก้กฎหมายนี้มาเป็นเวลาสิบๆปีแล้ว ก็อยากให้กฎหมายตัวนี้ผ่านไม่อยากให้เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

นางสาวณัฐกานต์ กิจประสงค์ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ในฐานะเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค.)ได้มาสนับสนุนกฎหมายประกันสังคมเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องสุขภาพที่ประกันสังคมฉบับนี้แก้ได้สำเร็จก็คือเรื่องงานส่งเสริมป้องกันโรคซึ่งเดิมมันไม่เคยถูกครอบคลุมอยู่ในกฎหมายประกันสังคมและการได้รับความเสียหายเมื่อเกิดความผิดพลาดจากการบริการสาธารณะสุข อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สำคัญซึ่งเดิมเป็นความเหลื่อมล้ำระดับใหญ่ของคนที่อยู่ในทั้งสองระบบก็คือบัตรทองและประกันสังคม ประกันสังคมเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ถ้ากฎหมายนี้แก้อย่างน้อยทั้งสองเรื่องนี้ที่จะถูกแก้ไขก็จะทำให้ความเหลื่อมล้ำในด้านสุขภาพของคนทั้งประเทศลดลง

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน