ร้องผู้ประกันตนมาตรา 40 เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยา

 

วันที่ 9 เมษายน 2563 สมาพันธ์ศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบ แห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือเวียนถึง รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน และเลขาสำนักงานประกันสังคม เรื่องมาตรการชดเชยเยียวยา ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 39-40

โดยนางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานสมาพันธ์ศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบ แห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า จากสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชนหยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีผลกระทบต่อรายได้และรายจ่าย รัฐบาลจึงมีนโยบายชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดย.สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาตการช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ด้วยวิธีปรับลดการส่งเงินสมทบ ให้แก่ผู้ประกันตน เช่น มาตรา 39 ลดส่งเงินสมทบลง ให้เหลือส่งเดือนล่ะ 86 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในมาตการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รู้สึกว่า สำนักงานประกันสังคมเลือกปฏิบัติ เนื่องจากคนกลุ่มมาตรา 40 ก็โดนผลกระทบเช่นกัน จึงควรได้รับการชดเชยเยียวยาเหมือนกัน เพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนมาตรา40มีความรู้สึกว่ากำลังถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการชดเชยเยียวยาในครั้งนี้


โดย ทางสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย มีข้อสนอ ขอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ช่วยพิจารณาทบทวน มาตการช่วยเหลือชดเชยเยียวยาของประกันสังคมในครั้งนี้ใหม่เพื่อลดความเลื่อมล้ำเพิ่มความเป็นธรรมให้กับคนกลุ่มนี้ ด้วยประกันสังคมมาตรา 40 มี 3 ช่องทาง แต่ล่ะช่องทาง ส่งเงินสมทบไม่เท่ากัน ทางเลือกที่1ผุ้ประกันตนส่งเงินสมทบ 100 บาท ทางเลือกที่ 2 ส่งสมทบ 250 บาท ทางเลือกที่3 ส่งสมทบ 300 บาท
จึงขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยพิจารณาทบทวน เรื่องปรับลดการส่งเงินสมทบให้ครอบคลุมถึงคนกลุ่มมาตรา 40 ด้วย เนื่องจากคนกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบจากสถานนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา 40 เดือนมีนาคม 2563 รวมทั้งหมดจำนวน 3,343,470 คน ข้อมูลที่มา : สำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำนักงานประกันสังคม
โดย: กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม