แรงงานนอกระบบ เร่งคสช.เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

20151003_171441

แถลงการณ์
เร่งจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมโดยเร็ว เพื่อปฏิรูประบบประกันสังคม
ตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

จากการที่ขบวนการแรงงานได้ผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม จนกระทั่งพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 ได้สะท้อนเจตนารมณ์ในการปฏิรูประบบประกันสังคมอย่างชัดเจน กล่าวคือ มุ่งที่จะขยายการคุ้มครองไปยังแรงงานทุกทุกประเภท เพิ่มความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนเพื่อความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ในการบริหารกองทุนประกันสังคม และสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิประโยชน์ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่จำแนกโดยมาตราต่าง ๆ
กล่าวเฉพาะเรื่องความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนเพื่อความโปร่งใส ธรรมาภิบาล ในการบริหารกองทุนประกันสังคม มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 วรรคหนึ่งระบุให้มีคณะกรรมการประกันสังคมที่มีองค์ประกอบของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละเจ็ดคน และวรรคสองได้ระบุให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามวรรคหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และมาตรา 42 ระบุให้คณะกรรมการประกันสังคผและคณะกรรมการการแพทย์ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมตามมาตรา 8 หรือคณะกรรมการการแพทย์ตามมาตรา 14 ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งก็คือประมาณวันที่ 20 เมษายน 2559

การใช้อำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการการกองทุนเงินทดแทน ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งสองปี และให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายต่อเมื่อกรรมการชุดแต่งตั้งนี้ครบวาระแล้ว ย่อมมีผลเป็นการชะลอการที่ผู้ประกันตนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนประกันสังคมออกไปถึง 2 ปี และเป็นการเสียโอกาสในการปฏิรูประบบประกันสังคมให้โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทบทวนคำสั่งลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในกรรมการประกันสังคมตามเวลาที่กำหนดไว้เดิมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
13 พฤศจิกายน 2558