แรงงานนอกระบบเฮ! ได้เข้าระบบประกันสังคม

สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  จัดอบรมสัมมนา “สิทธิประกันสังคมกับผู้ใช้แรงงาน ”  เชิญเจ้าหน้าที่ประกันสังคมให้ความรู้  แรงงานนอกระบบสนใจแห่สมัครมาตรา 40 
 
เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2554  สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประกันสังคมกับผู้ใช้แรงงาน” ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  ห้องประชุมทวิสัมพันธ์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค  มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาจากพนักงานบริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน) พนักงานรับเหมาค่าแรงบริษัท เมืองเอกคอนสตรัคชั่น จำกัด และแรงงานนอกระบบเข้าร่วมกว่า 80 ท่าน
 
การจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้  สหภาพแรงงานฯ ได้เชิญคุณสิริลักษณ์  สีโสด เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง  มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกันตน ในเรื่อง สิทธิประกันสังคมกับผู้ใช้แรงงาน ในมาตรา 40 โดยมี  2 ทางเลือก คือ กรณีที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน  โดยแรงงานนอกระบบจ่าย 70 บาท รัฐอุดหนุน 30 บาท  สามารถได้รับสิทธิ3 กรณีได้แก่  เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต  กรณีที่ 2  จ่ายเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือนโดยแรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รัฐอุดหนุน 50 บาท  ได้รับสิทธิ 4 กรณี เพิ่มจากกรณีแรกคือประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพให้อีกด้วย
 
แรงงานนอกระบบที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา มีความสนใจอย่างยิ่งและต้องการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  เนื่องจากเล็งเห็นสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทำให้ตนเองและครอบครัวมีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น
 
มุทริกา   พยุงญาติ นักสื่อสาร แรงงาน (เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค)