แรงงานนอกระบบ เสนอรัฐทบทวนมาตรการเยียวยาพร้อมเสนอ 3 ข้อแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 สมาพันธ์ศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบ แห่งประเทศไทย  ได้นำเสนอ เรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนางสุจิน รุ่งสว่าง ผู้ประสานงานฯ กล่าวว่า สมาพันธ์ศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบ แห่งประเทศไทย  มีข้อเสนอต่อแนวทางการแก้ไข ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 3 ข้อ ดังนี้

  1. ขอให้รัฐบาลทบทวน มาตรการ ส่งเสริม และเยียวยา แก่แรงงานนอกระบบ เนื่องด้วยแรงงานนอกระบบของประเทศมีจำนวน 21.6 ล้านคน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 39 – 40 จำนวน 3 ล้าน กว่าคนที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวน 18.6 ล้านคน ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน
  1. ขอหยุด การพักชำระหนี้ กับสถาบันการเงินทุกแห่ง ทุกกรณี เป็นเวลา12เดือน เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และเมื่อเลยเวลาสถานการวิกฤก็ต้องเข้าสู้ระยะเวลาการฟื้นฟู่จึงขอพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 12 เดือน

3.ขอให้รัฐ ใช้โอกาสนี้จัดตั้ง :กองทุนฉุกเฉิน: ส่งเสริมสนับสนุนแรงงานที่เดินทางกลับบ้านให้เป็นนักการเกษตร และนักการตลาดรุ่นใหม่ ทำตลาดออนไลน์ขายตรงต่อผู้บริโภคส่งถึงบ้าน และเร่งสนับสนุนให้ปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อให้มีรายได้ช่วงอยู่บ้าน และเมื่อเขามีรายได้พอเพียงก็จะลด เรื่องแรงงานย้ายถิ่นได้ ในระยะยาว ต้องพัฒนายกระดับให้เป็นนักการตลาดผู้ส่งออกด้านพืชเกษตรเป็นครัวโลกตามนโนบายที่รัฐว่างไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทั้งนี้วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ.ศูนย์สาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง กรุงเทพฯ สมาพันธ์ฯ ได้มีการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า และได้นำไปมอบให้ศูนย์สาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม.: เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย