แรงงานข้ามชาติในฮ่องกงจัดวันกรรมกรสากล58

ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สมาคมรวมไทยในฮ่องกง ในนามกลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติเอเชีย Asian. Migrant. Coordinating. Body – Hong Kong ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มจากฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย. เนปาล. ไทย. ศรีลังกา. เดินขบวนเนื่องในวันกรรมกรสากล Labour Day 2015 ร่วมกับกลุ่มแรงงานในฮ่องกงอื่นๆ ได้เดินขบวนจากสวน Victoria Park, Quasway Bay ไปยังตึกรัฐบาลฮ่องกง

ฮ่องกง111125251_10205447190931704_1200557625455288758_n

โดย มีข้อเรียกร้อง รวม 5 ข้อ ดังนี้

1. ให้ขึ้นเงินเดือน

2.ให้ยกเลิกการอยู่อาศัยสองสัปดาห์หลังการยกเลิกสัญญาจ้าง

3. ให้ยกเลิกกฎหมายพักอาศัยบ้านนายจ้าง

4. ให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ฉบับ 189 ว่าด้วยเรื่องการทำงานบ้านอย่างมีคุณค่า

5. การกำหนดชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน

อนึ่ง ในครั้งนี้มีแรงงานออกมาเดินขบวนทั้งหมด ในวันนี้ประมาณ 4000 คน

นางสาวบังอร ธรรมสอน รายงาน