รัฐบาลผิดสัญญา “วิบากกรรมคนจนถึงขีดสุด”

1429949473461

แถลงการณ์ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส) รัฐบาลผิดสัญญา “วิบากกรรมคนจนถึงขีดสุด” เรียกร้อง ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเดินหน้าส่งมอบพื้นที่โฉนดชุมชน พร้อมเร่งดำเนินให้สถาบันธนาคารที่ดินได้มีบทบาทเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินคนจน  เร่งสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตาม มติ

14299494790081429949483839

​กว่า ๖ เดือน ที่ชาวบ้านผู้เดือดร้อนจากทั่วประเทศ ในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของคนจนทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง จนนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการแก้ปัญหาของ ขปส. โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิษกุล) เป็นประธานกรรมการ และล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ พวกเราในนามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส) ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (มล.ปนัดดา ดิษกุล) ในฐานะประธาน และกรรมการจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติร่วมกันในการแก้ปัญหาเร่งด่วนหลายกรณี เช่น กรณีโฉนดชุมชนจะเร่งประสานมอบหมายประธานกรรมการและจัดประชุมภายใน ๑ เดือน กรณีธนาคารที่ดินนำร่อง จะเร่งประสานโครงการเข้า ครม.เพื่ออนุมัติซื้อที่ดิน ๑๖๗.๙ ล้านบาท กรณีปัญหาเฉพาะหน้ามีมติสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ พร้อมมีมติ แต่งตั้งอนุกรรมการแก้ปัญหารายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาขึ้นมา ๘ คณะ โดยจะเร่งประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา ภายใน ๓๐ วัน

1429949476979

​บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมาครบ ๙๐ วัน โดยที่คำสั่งหรือมติที่ประชุมใดๆของคณะกรรมการไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) และหลายหน่วยงานในทางปฏิบัติไม่สนใจผลของการเจรจากับรัฐบาลพร้อมแสดงท่าทีปฏิเสธอย่างชัดเจน จนทำให้ปัญหาต่างๆมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น

​ดังนั้นเมื่อหน่วยงานระดับปฏิบัติ ไม่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว พวกเราในนาม ขปส. ซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนจากทั่วประเทศ จำเป็นต้องนำปัญหากลับมาให้รัฐบาลเป็นผู้แก้อย่างเด็ดขาด ซึ่งรัฐบาลได้แถลงต่อสาธารณะ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การลดความเหลื่อมล้ำและการปฏิรูปประเทศ โดย ขปส.มีข้อเสนอต่อรัฐบาลดังนี้

​๑.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจัดประชุมกรรมการโฉนดชุมชน และเดินหน้าส่งมอบพื้นที่โฉนดชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน กว่า ๔๐๐ ชุมชน ที่ยื่นขอไว้สำนักงาน ที่รัฐบาลไม่ยอมดำเนินการต่อ จนทำให้คนกว่า ๒ แสนครอบครัวอยู่บนความทุกข์ยาก

๒.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินให้สถาบันธนาคารที่ดินได้มีบทบาทเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินคนจน โดยมีพื้นที่นำร่อง พร้อมทั้งมีงบประมาณสำหรับดำเนินการได้ทันที  อย่างน้อย ๖ พื้นที่ แต่รัฐบาลก็ยังไม่ดำเนินการใดๆ

๓.ให้รัฐบาลสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ตาม มติ ที่ประชุมกรรมการอำนวยการ ให้เกิดการแก้ปัญหาและการคุ้มครองพื้นที่สมาชิก ขปส .ทั่วประเทศ การที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามถือว่าไม่สนองนโยบายรัฐบาลต้องหามาตรการขั้นเด็จขาดต่อไป

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาคนจน ขปส.หวังว่าการที่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศจะมีความจริงจังกับการแก้ปัญหา และขอให้อนุกรรมการทุกชุดได้เร่งประชุมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ภายใน ๓๐ วัน พร้อมจัดประชุมกรรมการอำนวยการภายใน เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ และพวกเรายืนยันว่า การมาติดตามการแก้ปัญหาของรัฐบาลในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการแสดงออกของคนจน เพื่อไม่ให้รัฐบาลหลงลืมว่าจะต้องทุ่มเทในการแก้ปัญหาคนจนมากกว่าที่เป็นอยู่

เชื่อมั่นในพลังประชาชน

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.)

​๒๓ เมษายน ๒๕๕๘​