แถลงการณ์กลุ่มสามัคคีเสรีภาพกรรมกร ขอประณามการข่มขู่คุกคามนักสหภาพแรงงาน

2016-01-16 23.19.13

แถลงการณ์กลุ่มสามัคคีเสรีภาพกรรมกร ขอประณามการข่มขู่คุกคามนักสหภาพแรงงาน และเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาการปิดงานสมาชิกสหภาพแรงงานซันโคโกเซ

วันที่ 15 มกราคม 2559 เครือข่ายสามัคคีเสรีภาพกรรมกร (สสก.) อันประกอบไปด้วย สหภาพแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงาน สมาพันธ์แรงงาน สภาองค์กรลูกจ้าง ได้ติดตามปัญหาของสหภาพแรงงานซันโคโกเซประเทศไทย มาโดยตลอด พบว่าบริษัทซันโคโกเซเทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด มีการใช้มาตรการกดดันสมาชิกสหภาพแรงงาน เช่น การนำแรงงานเหมาค่าแรงเข้ามาทำงาน, การเปิดโครงการสมัครใจลาออก แต่มีการให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาควบคู่กัน, ความไม่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในโรงงาน เป็นต้น จนมีคำสั่งปิดงานสมาชิกสหภาพแรงงานฯ 663 คน ห้ามเข้าทำงานในโรงงานและงดจ่ายค่าจ้าง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558, บริษัทฯมีการประสานงานนิคมอุตสาหกรรมฯ ขอใช้อำนาจศาลสั่งให้ลูกจ้างย้ายที่ชุมนุมหน้าบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้าง ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯ ได้พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีการเจรจากับนายจ้าง จำนวน 17 ครั้ง แต่ยังไม่ได้ข้อยุติตั้งแต่เดือนกันยายน 2558

2016-01-16 23.23.00

เครือข่ายสามัคคีเสรีภาพกรรมกร ขอสนับสนุนการต่อสู้ของสหภาพแรงงานซันโคโกเซประเทศไทย และมีความเห็นต่อสถานการณ์การปิดงาน ดังต่อไปนี้

1) พวกเรามีความผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง ต่อกระทรวงแรงงานที่ไม่แสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหาแรงงาน ขาดการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างแรงงานกับนายจ้าง นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมีการยกเลิกการนัดหารือในการแก้ไขปัญหาการพิพาทแรงงานของสหภาพแรงงานซันโคโกเซฯ กับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เนื่องจากสหภาพแรงงานฯได้ขอให้รัฐมนตรีใช้อำนาจสั่งให้นายจ้างยกเลิกประกาศปิดงานและสั่งให้ลูกจ้างเข้าทำงานตามปกติ

2) พวกเราขอประณามการคุกคามและติดตามผู้นำแรงงาน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไม่ทราบสังกัด ต่อนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559 รวมถึงนายยงยุทธ เม่นตะเภา รองประธาน คสรท. ที่ถูกติดตามมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 อันถือได้ว่าเป็นการคุกคามการทำหน้าที่ขององค์กรด้านแรงงาน ทั้งนี้ เมื่อกลางดึกวันที่ 13 มกราคม ได้มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เข้าไปยังศูนย์คนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อขอเข้าพบนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธาน คสรท. ในยามวิกาล โดยอ้างมาตรา 44

3) พวกเราขอแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจและทหาร ในการใช้ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 เป็นเครื่องมือกดดันสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่เดินทางมาที่กระทรวงแรงงาน และใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 200 นาย พร้อมรถห้องขังกดดันให้เดินทางกลับกลางดึกในวันที่ 6 มกราคม 2559 รวมทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยาในการควบคุมตัวนายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และนายอมรเดช ศรีเมือง ประธานสหภาพแรงงานฯ กว่า 4 ชั่วโมง อันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรอง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชน และ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518

2016-01-16 23.20.50

เครือข่ายสามัคคีเสรีภาพกรรมกร (สสก.) มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1) ขอให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานใช้มาตรการทางกฎหมาย ในการมีคำสั่งให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิแรงงานตามกฎหมาย รวมทั้งขอให้เพิกถอนผิดทางอาญาและทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายกับลูกจ้าง เพื่อส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

2). ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยุติการคุกคามและติดตามผู้นำแรงงาน และการใช้มาตรา 44 อันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการติตดามการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานเป็นสิทธิอันพึงกระทำ และเป็นการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518

3) ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยุติการนำกฎหมายชุมนุมสาธารณะ เป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการรวมตัวและการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญ

////////////////////////////////