เสียงประชาชนอีสาน ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับมีชัย ย้ำขาดเสรีภาพ เสมอภาค ไม่เท่าเทียม

IMG_20160213_084211

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย วิพากษ์ “ร่างรัฐธรรมนูญ และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ย้ำ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งเสรีภาพ และความเสมอภาค

ที่โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(WeMove) โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย(ตพส.ไทย) และกลุ่มเพื่อนหญิงอำนาจเจริญ โดยได้รับการสนับสนุนจาก UN Women และองค์กรอื่น จัดกิจกรรมเวทีภูมิภาคครั้งที่ 2 ภาคอีสาน “เสียงประชาชนอีสานต่อร่างรัฐธรรมนูญ”ในหลากหลายประเด็น ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 ก.พ.59โดยช่วงแรกมีการเสวนาวิพากษ์ “ร่างรัฐธรรมนูญ และการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยมี นายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป(สชป.) นางสาวสุภัทรา นาคะผิว อดีตโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ฯ นางสุนี ไชยรส ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคแและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ประสานงานร่วม (WeMove)

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาค ดำเนินรายการโดย รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี รองประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา และผู้ประสานงานร่วม (WeMove)

นางบุปผาวรรณ อังคุระษี ประธานศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ เสนอว่า ร่าง รธน.ฉบับนี้ยังไม่มีความชัดเจน และไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะหมวดสิทธิเสรีภาพ หมวดส่งเสริมความเสมอภาค รวมทั้งเรื่องของงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ และสัดส่วนหญิงชายในการทำงานภาคการเมืองทุกระดับ

ในเวลาเดียวกันประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการร่างและสาระสำคัญของร่าง รธน.ฉบับนี้ ถ้าจะให้ประชาชนได้เข้าถึงกฎหมายควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อที่จะได้ไม่เป็นปัญหาในเรื่องการตีความต่อไป

นอกจากนี้ นางบุปผาวรรณ เน้นว่า หลักการกระจายอำนาจจาก รธน.40 และ 50 ที่ให้จังหวัดที่มีความพร้อมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น สามารถเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ได้นั้น แต่ร่างรธนนี้ไม่ระบุไว้ “จังหวัดอำนาจเจริญมีการขับเคลื่อนและรับฟังความเห็นมาหลายรอบ จนมีธรรมนูญการปกครองตนเองจังหวัดอำนาจเจริญ รอที่จะดำเนินการต่อไป แต่ร่างนี้ไม่ เขียนไว้เช่นเดิม ขอเรียกร้องให้นำกลับคืนมา หวังว่า คณะกรรมาธิการร่างฯชุดนี้จะฟังเสียงข้อเรียกร้องของประชาชน เพื่อลดกระแสกดดันของสังคม”

IMG_20160213_084036
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท กล่าวว่า เรื่องของสิทธิเสรีภาพไม่ควรจะไปอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งสิทธิการมีส่วนร่วมของชุมชน ในหลายๆเรื่องกลับอยู่ผิดที่ ผิดหมวดหมู่ ซึ่งสวนทางกับที่คณะกรรมาธิการร่างฯ บอกว่า ร่าง รธน.ฉบับนี้ดีกว่าเดิม
“ ถ้าจะบอกว่าดี สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคระหว่างเพศ ที่เป็นเรื่องสำคัญมาก มันต้องดีกว่า รธน. ปี 40 และ ปี 50 ที่ได้กำหนดไว้อย่างชัด เจน เรื่องดังกล่าวไม่ควรเป็นหมวด หน้าที่ของรัฐ ร่าง รธน.ฉบับนี้ให้อำนาจรัฐมากไป และลิดรอนสิทธิของประชาชนและชุมชน ร่าง รธน.ฉบับนี้จะทำให้เป็นเหมือนสุสานรวมข้าราชการเก่า โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรอิสระ ทั้งนี้เราต้องจับตาดูกันต่อไปว่า จะมีการแก้ไขเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน และตามข้อเรียกร้องต่างๆของประชาชนและผู้หญิงหรือไม่ ” นางรัชฎาภรณ์ กล่าว

รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี ย้ำว่า ช่วงนี้ประชาชนเพิ่งได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญ และกำลังวิเคราะห์วิจารณ์กัน แต่ดูเหมือนว่า กรรมการร่างรธน.ออกมาชี้แจงแบบปกป้องว่าร่างดีหมดทุกเรื่อง ไม่ค่อยมีท่าทีว่าจะรับฟังสักเท่าไร เรื่องนี้ควรระวัง มิเช่นนั้นที่ว่ากำลังรับฟังความเห็น”อาจจะกลายเป็นมายากลโรงใหญ่”ไป

//////////////////////