เสวนา คสรท.เคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายแรงงาน

1427029057463

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 15. 30 น. ณ. ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สวนรถไฟ เขตจตุจักร กทม. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ( คสรท. ) ได้จัดเวทีเสวนาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานร่วมกับโซลิดาริตี้ เซ็นเตอร์ ประเทศไทย ( SC ) เพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปกฎหมายแรงงาน เรื่องการขับเคลื่อน ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ. …. ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรอง

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธาน สมานฉันท์แรงงานไทย ได้กล่าว สืบเนื่องจากประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ. ห้องประชุมสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมประชุมจากองค์กรสมาชิกมีข้อสรุปร่วมกันให้มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ

14270290704531427029050880

ในการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน เรื่องการขับเคลื่อน ร่างพ.ร.บ.ประกันสัคมพ.ศ. …. ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรอง ผลจากการทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในระดับนโยบายหลายปีที่ผ่านมามีหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็น ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับพิจารณาแก้ไขในกรรมธิการยกร่าง บทบาทคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการแก้ไข พระราชบัญญัติประกันสังคมเพื่อคนทำงาน โดยมีผู้แทนแรงงานในระบบ ผู้แทนแรงงานนอกระบบ ผู้แทนแรงงานข้ามชาติ นักวิชาการ และผู้แทนภาคประชาสังคม จนได้หลักการสำคัญเพื่อการปฏิรูปประกันสังคม 4 ประเด็นดังนี้

1.หลักการครอบคลุม

2.หลักความเป็นอิสระและบูรณาการของระบบบริหาร

3.หลักความโปร่งใสและมี ส่วนร่วมของผู้ประกันตน

4.หลักยืดหยุ่น เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

14270290448131427029037287

เพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมช่วงการพิจารณาผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างฯ ได้มีการกำหนดร่างกฎหมายตัดสิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากการลาออก คสรท.ได้มีการคัดค้านร่างของรัฐบาลกรณีตัดสิทธิประกันการว่างงาน กรณีสมัครใจลาออกจากงาน 30% เพราะเห็นว่าไม่ถูกเป็นการลิดรอนสิทธิ

นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ  98 เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ข้อเสนอปรับค่าจ้างที่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิแรงงานที่เกิดขึ้น และการตรวจสอบการใช้เงินประกันสังคมทั้งระบบ คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ….ฉบับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เสนอซึ่งหลักการดังกล่าว ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการชุมนุมสาธารณะหลายประการที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุม เช่นหากจะมีการชุมนุมต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง ต้องได้รับการอนุญาตก่อน ต้องออกห่างจากสถานที่ราชการ 150 เมตร และส่วนของแกนนำผู้ชุมชนจะมีความผิดทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ผู้แทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้เข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ชุมนุมในประเด็นที่คัดค้านมาแล้ว
ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับพิจารณาแก้ไขในกรรมาธิการยกร่างโดย นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุติ นักวิชาการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน กล่าวว่า กฎหมายแรงงานทุกฉบับจะมีขอบเขตการบังคับใช้ หรือความครอบคลุม ที่เกี่ยวข้อง 3 มิติ คือ

1. มิติด้านพื้นที่ ที่มีการบังคับใช้

2. มิติด้านขนาดสถานประกอบการที่มีการบังคับใช้

3. มิติด้านประเภทกิจการ – แรงงานที่มีบังคับใช้

สาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญัติแห่งชาติวาระสาม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 และกำลังจะประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับต่อไป สรุปได้ ลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครองเพิ่ม คือ

1.ลูกจ้างทำงานบ้านอันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

2.ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ

3.ครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

4.ลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ
5.บุคคลที่มิใช่ลูกจ้างตามมาตรา 33 หรือ ไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญัติประกันสังคมอาจสมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตร 40

บทบาทคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการแก้ไขกฎหมายแรงงายโดยนาง สุนี ไชยรส รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตอนนี้ร่างต่างๆเข้ามาที่เยอะมา พยามดูทุกเรื่องแต่เป็นไปไม่ได้. ถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานจะพยามดูเป็นพิเศษ แต่แรงงานเราก้อต้องพยายามตามข่าวและติดตามสิทธิของเราแล้วออกมาช่วย

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสระบุรี รายงาน