เวทีสาธารณะ กรมรางทางออกรถไฟไทย

snapshot18
เวทีสาธารณะ กรมรางทางออกรถไฟไทย
อุบัติเหตุจากรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟตกราง รถไฟชนกันเอง ชนกับยานพาหนะหรือเหตุการณ์ข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศผู้โดยสารบนรถไฟที่เคยเกิดขึ้น ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของรถไฟไทยในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย ก่อนหน้านี้รถไฟไทยถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเรื่องของคุณภาพการให้บริการความตรงต่อเวลาและภาวะหนี้สินกว่า 110,000,000,000 บาท เป็นตัวเลขหนี้สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2557 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ด้วยภาระดำเนินกิจการตั้งแต่การลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนและหนี้สินทุกอย่างเอาไว้กับองค์กรของตัวเอง กระทรวงคมนาคมและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข. มีแผนจัดตั้งกรมขนส่งทางรางหรือกรมรางเพื่อแบ่งแยกหน้าที่การจัดการขนส่งทางรางออกจากการเดินรถ โดยจะเป็นหน่วยที่ลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐานกำกับดูแลมาตรฐานและออกนโยบายยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ผู้เสนอเชื่อว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งทางรางและแบ่งเบาภาระทางการเงินของการรถไฟแห่งประเทศไทย

snapshot17snapshot31

ข้อเสนอจัดตั้งกรมขนส่งทางรางหรือกรมรางถูกต่อต้านจากสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่และการจัดการ สหภาพรถไฟยังมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจการรถไฟเปิดทางให้กลุ่มทุนและเอกชนเข้าแสวงหากำไรในเชิงพานิช ซึ่งระยะยาวจะเกิดการผูกขาดและประชาชนจะเสียประโยชน์ ท่ามกลางปัญหาหนี้สินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่กำลังถาโถมอยู่ในปัจจุบัน แผนฟื้นฟูกิจการและข้อเสนอปฏิรูประบบขนส่งทางรางถูกวิพากษ์และตอบโต้และอะไรจะเป็นทางออก วิธีการยังมีทางเลือกอยู่หรือไม่เชิญรับฟังทัศนะที่แลกเปลี่ยนรอบด้านจากฝ่ายเสนอแผนฟื้นฟูกิจการสมาชิกสหภาพรถไฟ ที่คัดค้านข้อเสนอการจัดตั้งกรมรางและนักวิชาการด้านการจัดการระบบขนส่ง

snapshot21snapshot19snapshot20snapshot27

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย / รศ.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการกิจการรถไฟไทย / ผศ.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ / สาวิทย์ แก้วหวาน / อำพล ทองรัตน์ ประธานและที่ปรึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย