เร่งออกหลักเกณฑ์ประกันว่างงาน กรณีเหตุสุดวิสัย

คปค.ยื่นหนังสือเร่งรมว.สั่งสำนักงานประกันสังคม ออกกฎกระทรวงหลักเกณฑ์เงื่อนไขประกันสังคมกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หวั่นกระทบผู้ประกันตนภาคใต้ 

วันนี้ 12 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค)  และองค์ภาคีเครือข่าย17องค์กร ได้ยื่นข้อเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.แรงงาน) ให้ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราการรับประโยชน์ทดแทน สิทธประกันสังคมกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน หรือมีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่4) พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 22 มิถุนายน2558 (มาตรา 79/1) ที่กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้เพื่อเร่งในการคุ้มครองซึ่งขณะนี้ได้เกิดเหตุอุทดภัยในหลายจังหวัดที่ภาคใต โดยมีผลกระทบต่อผู้ประกันตน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน การยื่นหนังสือครั้งมีตัวแทน คปค . ประกอบด้วย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยมีนายสงวน วงสัมพันธ์สุข ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นตัวแทนรับหนังสือครั้งนี้

“การดำเนินการในการประกาศกฎกระทรวง สิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตามมาตรา 79/1 เกินกำหนดเวลาที่ระบุในกฏหมาย ซึ่งมีการประกาศใช้ พรบ.ประกันสังคม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 จึงขอเรียกร้องให้ดำเนินการในเรื่องนี้ ภายใน 15 วัน ไม่เช่นนั้นก็จะต้องไปเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในเรื่องการปฏิรูประบบประกันสังคมถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล แต่มีการประกาศกฏหมายลำดับรอง พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2558 ได้ล่าช้ามาก ทำให้ผู้ประกันตนเสียสิทธิ” นายมนัส กล่าว

ส่วน นางสาวอุบล ร่มโพธิ์ทอง ตัวแทนแรงงานนอกระบบ กล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยภาคใต้ แรงงานนอกระบบเดือดร้อนมาก ประกันสังคมควรช่วยเหลือด้วย เนื่องจากผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ก็เป็นผู้ประกันตนเหมือนกัน ต้องคำนึงถึงผู้ประกันตนทุกคนทุกมาตรา

ด้านนายธนกิจ สาโสภา รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ควรทำให้ทั่วถึง เนื่องจากมีแรงงานจำนวนมากเป็นประชากรแฝงในพื้นที่ เนื่องจากไม่มีทะเบียนบ้าน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติมักจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม โดยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาตรการ ลดเงินสมทบ ช่วยเหลือนายจ้างลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) มีมติให้ลดอัตราเงินสมทบและขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ 12 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ใน 2 ส่วน คือ   1. ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง ในเขตพื้นที่อุทกภัย 12 จังหวัดภาคใต้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2560  เหลือร้อยละ 3 ทั้งสองฝ่าย จากปกติจ่ายร้อยละ 5 ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ่ายเดือนละ 288 บาท  2. ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนของเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 โดยไม่เสียเงินเพิ่ม

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ.2560  และช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละห้าสิบของค่าจ้างรายวัน ทั้งนี้ไม่เกิน 180 วัน โดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในกฎกระทรวง ฯ ดังกล่าวต่อไป