เมินรับรองอนุสัญญา 87-98 เล็งรอนสิทธิแรงงานข้ามชาติ

2015-09-04 12.01.38

ประธาน กมธ.ปฏิรูปแรงงานระบุไม่จำเป็นต้องรับรองอนุสัญญา ILO  87-98 หากมีกฎหมายอยู่แล้ว ขณะอนุ กมธ.แจงไม่ควรให้สิทธิแรงงานข้ามชาติเท่าแรงงานไทย

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) จัดสัมมนารายงานประชาชนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ที่หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนระดมความเห็นด้านแรงงาน โดยมี พลเอก เดชา ปุญญบาล ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน สปช. และ อนุกรรมาธิการ ร่วมนำเสนอรายงานการปฏิรูปด้านแรงงานซึ่งเป็นวาระการปฏิรูปที่ 37 จำนวน 3 เรื่อง คือ การพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ การปฏิรูปการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ และการจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทำฐานข้อมูล มีผู้เข้าร่วมสัมมนาราว 1,000 คน

ประธาน คณะ กมธ.ปฏิรูปการแรงงาน กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปมุ่งเน้นการปฏิรูปแรงงานตามแนวทางรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ มาตรา 289 ที่ให้มีการรับรองเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารแรงงาน

โดยเห็นว่าในเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองนั้น ไม่จำเป็นต้องรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ไอ แอล โอ ฉบับที่ 87 และ 98 ก็ได้หากมีกฎหมายที่ให้สิทธิอยู่แล้ว และในส่วนของการจัดตั้งธนาคารแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสจำนวน 39 ล้านคน แบ่งเป็นแรงงานในระบบ 18 ล้านคน และแรงงานนอกระบบ 21 ล้านคน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่มีหลักประกันชีวิตที่ไม่มั่นคง เข้าไม่ถึงแหล่งทุนและการสนับสนุนด้านการลงทุนประกอบอาชีพ ธนาคารรัฐที่มีอยู่ก็มีกฎเกณฑ์มากทำให้ เกิดภาระหนี้สินจากหนี้นอกระบบ ทำห็กำลังหลักของประเทศอ่อนแอ ขาดคุณภาพทำให้ประเทศล้าหลัง การมีธนาคารแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นการยกระดับความสามารถของแรงงานไทย  และทำให้มีอาชีพการงานที่ยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในส่วนของแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 2.7 ล้านคนนั้น คณะอนุ กมธ.ปฏิรูปแรงงานเห็นว่าไม่ควรมีสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทยเพราะอยู่ชั่วคราว และยังมองเรื่องการมาแย่งงานคนไทย  การมีผู้ติดตามและออกลูกออกหลานสร้างภาระให้ไทย ลูกหลานก็เรียนเก่งได้เป็นหัวหน้าชั้นเป็นผู้นำนักเรียนไทย รวมทั้งยังนำโรคร้ายที่เคยหมดไปจากสังคมไทยแล้วกลับมาด้วย และการอยู่รวมกลุ่มในชุมชนของแรงงานข้ามชาติก็เป็นอันตรายต่อลูกหลานคนไทยในการเดินทางยามค่ำคืน

2015-09-04 12.02.33

ด้านนาย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ตัวแทนฝ่ายผู้ใช้แรงงานได้กล่าวบนเวทีว่า ไม่สบายใจเรื่องที่ประธาน กมธ.ปฏิรูปแรงงานบอกว่าไม่จำเป็นต้องรับรองอนุสัญญา ไอ แอล โอ เพราะเป็นเรื่องที่ขบวนการแรงงานเรียกร้องมานานเพื่อให้เกิดดุลยภาพในการต่อรองในสังคม จะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เช่นเดียวกับการจัดตั้งธนาคารแรงงาน แต่ก็เข้าใจในข้อจำกัดเรื่องเวลาที่ทำให้หลายประเด็นที่ฝ่ายแรงงานนำเสนอหายไปและอาจจะทำให้เบี่ยงเบนเจตนารมณ์ในการจัดตั้งธนาคารเพื่อแรงงานได้ ส่วนในเรื่องสิทธิของแรงงานข้ามชาติก็ต้องคำนึงถึงมาตรฐานสากลที่รับรองสิทธิความเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงแรงงานไทยที่แม้ในปัจจุบันเองนั้นก็ยังถูกละเมิดสิทธิแม้มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ เช่นกรณีคนงานทั้งภาครัฐวิสากิจและเอกชนถูกนายจ้างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนับร้อยล้านบาท

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน