เตรียมตัวสู่AEC จัดขบวนแรงงานข้ามชาติ

2015-10-06 09.07.14

ขบวนการแรงงานไทยให้การศึกษาสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ

เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือนและคนทำไม้แห่งประเทศไทย (คสกท.) ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เพื่อให้การศึกษาเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ  ในวันที่ 27  กันยายน พ.ศ.  2558 เวลา  09.00-12.00 น.  ณ.ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ โดยนายบุญสม  ทาวิจิตร ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง และ นางสาวธนพร  วิจันทร์  เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ได้ลงพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนประชุมกลุ่มศึกษาให้ความรู้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติให้แรงงานข้ามชาติเขตพื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน  27  คน

นางสาวธนพร  วิจันทร์ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดเวทีครั้งนี้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วและวันที่  18  ธันวาคม เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล ดังนั้นไม่ว่าแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติ การจ้างงานควรเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งแรงงานข้ามชาติในปัจจุบันมีจำนวนมาก ขอให้พี่น้องช่วยกันระดมปัญหาต่างๆเพื่อจะได้เอาไปนำเสนอกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

2015-10-06 09.05.08

นางสาวธนพร วิจันทร์  ได้ตั้งประเด็นคำถาม หากประเทศเมียนมา มีค่าจ้างแรงงานเท่าประเทศไทยจะกลับไปทำงานที่บ้านหรือเปล่า  ได้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีหรือไม่ และถ้าบาดเจ็บในงานรักษาด้วยสิทธิอะไร

ผู้เข้าร่วม ( นก) แรงงานข้ามชาติกล่าวว่ามาทำงานเมืองไทย 12 ปีนี้ เมื่อสิบปีก่อนทำงานก่อสร้างได้ค่าแรงวันละ 60 บาท และเคยโดนคนชาติเดียวกันหลอกลงเรือไปขายอยู่ในเรือ  3  ปี ถูกนายหน้าหักเงินเดือนๆละ  3,000 บาทโดยไม่รู้ตัว  วันนี้มาทำงานที่บริษัทเย็บผ้าในเขตอำเภอสามพรานซึ่งที่นี่ดีกว่าอยู่ที่อื่นๆ คนงานไทยในบริษัทแห่งนี้ให้การยอมรับไม่รังเกียจ สหภาพฯก็ดูแลดีแต่ที่ยังขาดอยู่ก็เรื่องไม่มีบัตรประกันสังคมเวลาไม่สบายไปหาหมอก็ต้องเสียเงินเอง และยังลำบากเรื่องการต่อใบพาสปอร์ต  ต้องจ้างเขาทำให้เสียค่านายหน้าด้วย  ถ้าหากเราทำงานในจังหวัดไหนแล้วต่อพาสปอร์ตในจังหวัดนั้นๆได้คงจะดี แต่ถึงอย่างไรก็จะยังทำงานอยู่ที่นี่ต่อไป เพราะที่ประเทศพม่าค่าจ้างวันละ  150  บาท ค่าจ้างไม่เท่าประเทศไทยและสู้ค่าภาษีไม่ไหว

นางสาวสมหมาย  เนียมงาม รองประธานสหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส์ ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นประกันสังคมว่าเดิมนายจ้างได้จัดทำบัตรรับรองสิทธิประกันสังคมให้พนักงานข้ามชาติทุกคน แต่ในปัจจุบันไม่มีการทำให้แล้ว และอีกประเด็นหนึ่งในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นแรงงานข้ามชาติที่ส่งลูกกลับไปประเทศแล้ว จะใช้สิทธิสงเคราะห์บุตร เหตุใดต้องมีเงื่อนไขว่าต้องมีเอกสารรับรองการมีชีวิตบุตรอยู่ในประเทศไทยในเมื่อหักเงินสมทบไปแล้วเขาควรได้รับสิทธิ และในกรณีที่แรงงานข้ามชาติไม่มีใบแจ้งออก จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้เอกสารนี้ ตรวจสุขภาพประจำปีก็เสียเงินไปตรวจที่โรงพยาบาล

2015-10-06 09.05.52

นางแสงดาว  ลุนสอน ประธานสหภาพแรงงานที ยู ดับบลิวเท็กซ์ไทล์ กล่าวว่าสถานประกอบการที่ตนทำงานอยู่มีแรงงานข้ามชาติกว่า  300 คน หากแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานมีเอกสารครบนายจ้างจะดำเนินการให้ทันทีในเรื่องประกันสังคม

นางสาวธนพร  วิจันทร์ เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า เรื่องประกันสังคม ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดต้องดำเนินการด้วยและนายจ้างมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน

แรงงานข้ามชาติกลุ่มใดที่มีสิทธิประกันสังคม

– กลุ่มที่เข้ามาทำงานตาม MOU

– กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งทั้งสองกลุ่มต้องมีเอกสารหนังสือเดินทาง  ( passport ) และใบอนุญาตทำงาน ( Work permit )

แรงงานข้ามชาติกลุ่มใดที่ไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม

– แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย

– แรงงานที่ทำงานที่กฎหมายยกเว้น เช่น งานประมง เพาะปลูกป่าไม้ เลี้ยงสัตว์ คนรับใช้ในบ้านที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจงานลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาล งานลักษณะค้าเร่หรือแผงลอย

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่