VDO. เดินเท้าเข้ากรุง

ภายใต้การขยายตัวของอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง กลับไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของคนงานหรือชุมชนดีขึ้น ผู้ที่มาลงทุนต้องการเพียงผลกำไร โดยไม่สนใจปรับปรุงค่าจ้างและสวัสดิการของคนงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคง วันนี้ คนงานของบริษัท MAXXIS ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ และบริษัท PCB ผู้ผลิตแผงอิเล็คทรอนิคส์ นับพันคน ตัดสินใจเดินเท้าเข้ากรุงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

       สราวุธ ขันอาสา  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สื่อสารแรงงาน ระยอง-ชลบุรี  รายงาน