เครือข่ายบำนาญเสนอรัฐ จัดบำนาญพื้นฐาน 2,600 บาท สำหรับทุกคน

 

ยาย

ร้องรัฐปรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงวัน 600 บาทเป็นบำนาญสำหรับทุกคน 2,600 บาทตามมาตรฐานเส้นความยากจนปัจจุบันทันที

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติอันประกอบด้วย เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน  เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดสวัสดิการบำนาญพื้นฐานให้ผู้สูงอายุทุกคนแทนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากเดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท ให้ปรับเป็น 2,600 บาทเท่ากับมาตรฐานเส้นความยากจน เนื่องจากเบี้ยยังชีพ 600 บาทไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยเครือข่ายฯได้แถลงเจตนารมณ์ ดังนี้

1.เพื่อจัดให้มีระบบบำนาญแห่งชาติ สำหรับประชาชนทุกคน

2.ระบบบำนาญแห่งชาติ ประกอบด้วย บำนาญพื้นฐาน บำนาญที่มาจากการออมของประชาชน เปรียบได้กับ ปิ่นโตบำนาญ 3 ชั้น คือชั้นข้าว คือชั้นพื้นฐาน รัฐจัดให้เป็นสวัสดิการบำนาญพื้นฐานถ้วหน้า ชั้นสอง ชั้นสาม เป็นบำนาญที่ได้มาจากการออมของประชาชน โดยเฉพาะในวัยทำงาน วัยมีรายได้ ทั้งนี้ รัฐสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ด้วยการสมทบบางส่วนในการออมของประชาชน

3.มีคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทาง แนวนโยบาย ให้ประเทศชาติมีระบบบำนาญสำหรับทุกคน มีความพอเพียง และมีความยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสวัสดิการบำนาญพื้นฐานให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมเมื่อสูงวัย และกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงชีวิตของผู้สูงวัยที่ยังไม่มีหลักประกันรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตทางเครือข่ายฯจึงเสนอให้รัฐบาลจ่าย 2,600 บาทต่อเดือนโดยจัดเป็นระบบบำนาญซึ่งเท่ากับเส้นความยากจนในปัจจุบันโดยทันที

////////////////