เครือข่ายแรงงาน จี้กระทรวงแรงงานจัดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

                เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ประกอบด้วยกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิงทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง และ พร้อมด้วยผู้แทนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อขอให้มีการกำหนดการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หลังถูกดองมานานตั้งแต่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่หน้ากระทรวงแรงงาน

                สื่อมวลชน https://www.matichon.co.th/รายงานว่า นายธนพงศ์ เชื้อเมืองพาน ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กล่าวว่า นับตั้งแต่การประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ซึ่งในมาตรา 8 ได้กำหนดให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนให้มาจากการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนสัดส่วนระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของคนพิการและผู้ด้วยโอกาสสำหรับเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง แต่ต่อมามีคำสั่ง คสช.ที่ 40/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) ชุดใหม่ โดยให้ชุดเก่าหยุดปฏิบัติงาน พร้อมกับคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 9/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดทำระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 8 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ให้เสร็จใน 2 ปี จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามเห็นชอบระเบียบฯ และได้ส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น ดังนั้น เครือข่ายผู้ใช้แรงงานจึงต้องทวงถาม และเรียกร้อง ดังนี้

                1.ให้เร่งกำหนดวันและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งบอร์ด สปส.ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2564

                2.ให้แก้ไขกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทย มีสิทธิเลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตน การกำหนดไว้ในข้อที่ 16 ย่อมขัดแย้งกับหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 8 วรรคสาม ได้ เพราะ พ.ร.บ.ประกันสังคม ไม่มีข้อกำหนดสัญชาติไทยไว้ ขณะที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้เป็นนายจ้างและผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบโดยเท่าเทียมกัน

                3.ให้แก้ไขกำหนดสัดส่วนผู้แทนผู้ประกันตนสอดคล้องกับจำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33, 39, และ 40

                4.ให้แก้ไขการกำหนดให้มีหน่วยเลือกตั้งจังหวัดละ 1 หน่วย ในข้อ 14 ให้สอดคล้องเหมาะสมตามสัดส่วนผู้ประกันตนที่มีในแต่ละจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการใช้สิทธิของผู้ประกันตน

                5.ควรจัดให้มีการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกตั้ง

ด้าน นางสาวธนพร วิจันทร์ ผู้แทนเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว ที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งบอร์ด สปส.ให้เป็นไปตามกฎหมาย แม้กระทั่งมีการออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศวันเลือกตั้งออกมา ขณะที่บอร์ดชุดปัจจุบันเหลือสัดส่วนภาคประชาชนเพียง 2 คน เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทราบมาว่ามีแนวโน้มที่รัฐมนตรีว่าการแรงงานจะใช้หลักการสรรหาและแต่งตั้ง ซึ่งกลับไปอยู่ในระบบที่ล้าหลัง เครือข่ายแรงงานไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการสืบทอดอำนาจเช่นนี้ จึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งประกาศวันเลือกตั้ง ให้สิทธิผู้ประกันตน 1 สิทธิ 1 เสียง ในการเลือกผู้แทนของตัวเองเข้าไปเป็นบอร์ด รวมถึงควรปรับแก้กฎหมายให้สิทธิผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติมีสิทธิในการเลือกตั้งด้วย เพราะผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเช่นเดียวกัน ก็ควรมีสิทธิในการเลือกผู้แทนของตัวเอง

                ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้หอบโหลยาดอง “บอร์ดประกันสังคม” เป็นสัญลักษณ์ไปยังกระทรวงแรงงาน พร้อมชูป้ายข้อความ อาทิ หยุดดอง! เร่งจัดเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม แรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคม ควรมีสิทธิเลือกตั้งบอร์ด เป็นต้น