เครือข่ายแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รณรงค์ กฎหมายแอลกอฮอล์ หวังลด ละ เลิก

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต้นแบบโรงงานสีขาวเลิกเหล้า ปีที่ 2  จัดให้มีการอบรมกฎหมาย  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่กิจการโรงงาน พ.ศ. 2555 เพราะปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามซื้อ ขาย หรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หลายหน่วยงานยังไม่ค่อยมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง แม้แต่สถานประกอบการของราชการบางพื้นที่ยังปล่อยให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง  เด็กและเยาวชนจึงตกเป็นเหยื่อโดยไม่ตั้งใจ

SAM_7002 SAM_7013

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  เข้าร่วมโครงการ โรงงานสีขาว  ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ให้กับแรงงาน ,ในวันที่ 17  พ.ค. 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมคนงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ และตัวแทนสหภาพแรงงานรวม 12 สหภาพฯ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อจะได้รู้ถึงโทษ และกฎหมาย พ.ร.บ.เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  โดยมีวิทยากรที่มาหึความรู้เรื่องกฎหมายคือ  พ.ต.ท.ธงชัย  เนตรสขาวัฒน์  รองผู้บังคับบัญชาเขต พุทธมณฑล  ได้ให้ความรู้เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.  2558  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4  และ มาตรา  28  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.  2551  นายกรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย  แต่ยกมาให้ความรู้แบบเข้าใจง่ายๆถึงการห้ามขายห้ามบริโภคมีดังนี้ -ขวดเหล้าต้องมีฉลาก  คำเตือน -อายุ  ของผู้ซื้อ – สถานที่  ห้ามดื่ม  ห้ามขาย วิธีการขาย  แบบไหนผิดกฎหมาย – วัน  เวลา  ที่ห้ามขาย  การโฆษนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบไหนผิดกฎหมาย – ขวดเหล้า  เบียร์  – จะต้องมีฉลากคำเตือน  ระบุให้ชัดเจน

1. สถานที่ห้ามดื่ม ห้ามขาย

-สวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป

– พื้นที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นขั้นตอนของการผลิตหรือรักษามาตรฐานการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-พื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ยกเว้นที่พักส่วนบุคคล  หรือสโมสร  การจัดเลี้ยงตามประเพณี

– บนทาง  (บนถนน) ในขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ หากคนขับไม่ดื่ม แต่คนที่นั่งมาข้างดื่มบนรถ คนขับติดคุก คนดื่มถูกปรับและอาจติดคุกด้วย

-ท่าเรือโดยสารสาธารณะ  บนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง แม้กระทั่งท่าเทียบเรือก็ห้ามขาย และบุคคลที่เป็นราชการทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการสามารถจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนได้ ไม่เฉพาะตำรวจเท่านั้น

-สถานีขนส่ง  บริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมาย

-ปั๊มห้ามดื่มห้ามขาย /วัด บริเวณรอบวัด/โรงเรียน ยกเว้นงานที่หอประชุมที่เป็นงานแต่งเท่านั้น/หอพัก ห้ามขาย  ยกเว้นซื้อมาจากที่อื่นแล้วนำมาดื่มในห้องพักของตน

-บนทางรถไฟ  บนขบวนรถไฟ

-วันที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มี 5 วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา

2. เวลาที่ห้ามขาย

-นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00–14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00 -24.00 น. ยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้

3. การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ การขายในสถานบริการ ผับ บาร์ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

4. อายุของผู้ซื้อ

-ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

5. วิธีการขายที่ผิดกฎหมาย

– เครื่องขายอัตโนมัติ ( ตู้หยอดเหรียญ )

– การขายเร่  หาบขาย  รถเข็ญ  เหล้าปั่นแบบใส่รถเคลื่อนที่

6. การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

– การโฆษณาขึ้นป้ายต่างๆที่มีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง

– การขายลดราคา เช่น ขายเบียร์ขวดละ 57 บาท 2 ขวด 100 บาท หรือการแจกของแถม ลดราคาหรือมีโปรโมชั่นของแถมต่างๆถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

– การชิมเหล้า เบียร์ วาย ตามบูธต่างๆก็ผิดกฎหมาย

SAM_6995จากนั้นได้ฉาย VDO คลิปต่างๆเกี่ยวกับการดื่มสุรา และโทษของการดื่มสุราแล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน ซึ่งในเขตพื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  พ.ต.ท. ธงชัย  เนตรสขาวัฒน์  ยังกล่าวด้วยว่าป้ายต่างๆ หรือแม้แต่สถานที่มัวเมาเยาวชน ตำรวจในพื้นที่ได้ตรวจและควบคุมไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในพื้นที่เพราะเป็นอันตรายต่อลูกหลานในอนาคต และวอนขอประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสผู้ละเมิด ซื้อและขายสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อการอย่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข  ผู้เข้าร่วมทุกท่านก็ให้คำมั่นว่าจะช่วยกันดูแลในเขตพื้นที่ของตนเองและจะรณรงค์เรื่องนี้ให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อหาทางป้องกันลูกหลานไม่ให้หลงมอมเมากับสิ่งเหล่านี้เพราะเด็กในวันนี้  คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน