เครือข่ายแรงงานยื่นส.ส.ให้ผ่านร่างพ.ร.บ.เงินทดแทน

แรงงานยื่นประธานคณะกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ลงมติเห็นชอบแปรญัตติ มาตรา 10 ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่  …)พ.ศ. …. พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขความม. 28 ให้จัดสรรเงินกองทุนร้อยละยี่สิบของดอกผลอุดหนุนกองทุนความปลอดภัยฯ

เมื่อวันที่  7เมษายน 2554เครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน โดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยเนื่องจากงาน เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณา ลงมติเห็นชอบในวาระ 2-3ในมาตรา 10 ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ได้มีกรรมาธิการวิสามัญร่างฯเสียงข้างน้อย ได้ขอสงวนการแปรญัตติ โดยให้มีการแก้ไขความในมาตรา 28วรรคสอง คือ “คณะกรรมการต้องจัดสรรเงินกองทุนอีกร้อยละยี่สิบของดอกผลของกองทุนต่อปีอุดหนุนกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรา 45(2) ของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวิอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554”

นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯที่ 1/54ลงวันที่ 11มกราคม 2554ให้เป็นอนุกรรมการยกร่างกฎหมายสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ โดยมีนางอัมพร นิติศิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน ได้มีมติที่ประชุมในวันที่ 3มีนาคม 2554มอบหมายให้ตน นำเสนอความเห็นตามที่ได้สงวนการแปรญัตติไว้แก่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้งานส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีงบประมาณดำเนินงานในการลดความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ใช้แรงงาน

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานฯ ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ลงมติเห็นชอบคำสงวนการแปรญัตติของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ซึ่งมีข้อเสนอแก้ไขตามมาตรา 10แก้ไขมาตรา 28วรรค 2เพื่อให้กองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้มีงบประมาณร้อยละยี่สิบของดอกผลกองทุนเงินทดแทน ในการทำงานส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และจัดสรรมายังสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554บังคับใช้ภายในหนึ่งปี

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกล่าวว่า เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้แสดงความสนับสนุน การแก้ไขเพิ่มเติมและเรียกร้องให้ทางสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบประเด็นดังกล่าวด้วย เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวจะมาช่วยให้มีการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้ลูกจ้าง เป็นการทำงานเชิงรุกที่เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา และเยียวยา

ประเด็นต่อมา ข้อเสนอดังกล่าวยังสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554เรื่องการนำดอกผลของกองทุนเงินทดแทนมาจัดสรรให้กับกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะเป็นงบประมาณให้กับทางสถาบันความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการส่งเสริม พัฒนา การศึกษาวิจัย และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ

นักสื่อสารแรงงาน  โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน