เครือข่ายผู้หญิง ! 19 องค์กรค้านประกวดธิดาแรงงาน

กลุ่มผู้หญิงฉุนคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จัดประกวดเทพธิดาแรงงาน ประกาศไม่เข้าร่วม หากฝืนจัด หยุดมองผูหญิงเพียงเครืองหมายการค้า โฆษณาการตลาด อย่ามาบิดเบือนเจตณารมณ์วันกรรมกร อย่าลดคุณค่าแรงงานหญิง นัดอธิบดี อัมพร ในฐานะผู้หญิงหวังช่วยปราม 28 มีนา เวลา 13.00 น. นี้ 

 
ตามที่คณะจัดงานวันแรงงานแห่หงชาติประกาศเปิดรับสมัครแรงงานหญิง เพื่อเข้าประกวดเทพธิดาแรงงาน วันที่ 26 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยองค์กรผู้หญิง 19 องค์กรได้ร่วมกันแถลงการณ์คัดค้านการจัดการประกวดเทพธิดาแรงงาน ในวันแรงงานแห่งชาติ
 
นางสาว ธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยในการจัดประกวด ขอตั้งคำถามต่อคณะจัดงานวันกรรมกรสากลว่า การที่กลุ่มผู้หญิงได้มีการตั้งคำถามต่อแนวคิดการจัดประกวดเทพธิดาครั้งนี้ ที่มีการกำหนดสัดส่วนของแรงงานหญิง การแต่งกาย ระยะเวลาที่ต้องเข้าไปทำหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ให้กับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทางประธานกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ตอบว่า เป็นแนวคิดของรัฐบาล เนื่องจากหากไม่จัดจะนำดารามาเป็นพรีเซ็นเตอร์แทน และมีอัตราค่าจ้างราว 10 ล้านบาท เป็นแนวคิดที่แย่สุด แทนที่รัฐบาลจะคิดเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์เป็นแรงจูงใจแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมกับคิดได้แค่เพียงการนำผู้หญิงที่สวยหุ้นดีมาโฆษณาสินค้า รัฐบาลต้องตอบ เพราะตนเห็นว่าดาราจะสวยขนาดไหนหากไม่มีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจเสียเงินฟรีไม่มีใครเข้าสู่ระบบแน่นอน  รัฐบาลต้องตอบ หากยังดื้อจัดประกวดกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีจะไม่เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ ทั้งนี้เราจะขอเข้าพบนางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้หญิงเป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้ยกเลิกการจัดประกวดเทพธิดาแรงงาน ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น.ที่กระทรวงแรงงาน 
 
 

นางสาวอรุณี ศรีโต ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีชุมชนไทยเกรียง  กล่าวต่อประเด็น วันแรงงาน อดีต คือวันกรรมกรสากล เจตนารมณ์ให้คนงานมาพบปะแลกเปลี่ยนปัญหา ประเด็นถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ขูดรีด  เพื่อที่เสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา แต่ครั้งนี้การจัดงานไม่ได้มองถึง ปัญหาของคนงาน ตั้งใจบิดเบือนประวัติศาสตร์ การจัดประกวดเทพธิดาแรงงานว่า เป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ มองผู้หญิงเป็นเพียงโฆษณาสินค้า การที่เชิญนายกมาเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติทุกปี ยังเห็นว่าพอทนได้เพราะเป็นการมารับข้อเสนอของแรงงาน เป็นความเดือดร้อนของแรงงาน แต่การที่คณะกรรมการจัดงานหันมาจัดประกวดผู้หญิงแรงงานเพื่อนำไปเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาการขยายประกันสังคมมาตรา 40 เป็นความสิ้นคิด ของผู้จัด เนื่องจากผู้หญิงที่เป็นแรงงาน เป็นได้ทั้งแม่ ลูก เป็นผู้มีคุณูปราการให้กับสังคมส่วนร่วม การตัดประกวดเป็นมุมมองที่ทำให้คุณค่าของผู้หญิงลดลง หากต้องการพรีเซ็นเตอร์เรื่องมาตรา 40 ตนคิดว่า ควรไปในชุมชนที่แรงงานนอกระบบอาศัยอยู่ ไปดูวิถีชีวิตของเขาแล้วเอามาสะท้อน แม้แต่ตนเองก็เป็นแรงงานนอกระบบคนหนึ่ง ยินดีเป็นพรีเซนเตอร์ให้
 
ด้านนางอารยา แก้วประดับ ฝ่ายสตรีสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสากิจสัมพันธ์ กล่าวว่า แม้ว่าทางตัวแทนของสมาพันธ์ฯจะเข้าไปเป็นคณะกรรมการจัดงานด้วย ทางเราจะขอทบทวนการเข้าร่วมจัดงานวันแรงงานครั้งนี้ และรัฐวิสาหกิจไม่ขอส่งผู้หญิงเข้าประกวดร่วมด้วยเด็ดขาด
 
 
นายจะเด็จ เชาว์วิไล ผอ. มูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า สังคมไทยให้ความสวยงาม ให้ไทยเป็นใหญ่ เอาเปรียบทางเพศ ที่ผ่านมาแรงงานหญิงเกือบ 25 ล้านคนยังถูกเอารัดเอาเปรียบ ประโยชน์สังคมไทย ควรมีค่าจ้างที่เป็นธรรม ประวัติศาสตร์เน้นความลำบาก  คนงานมาจากการต่อสู้  การจัดงานควรสะท้อนปัญหา เพื่อนำเสนอแก้ไข
อย่างไรก็ตาม แถลงข่าวในวันนี้ เพื่อให้คณะจัดงานฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิคนงานหญิง และอีกอย่างเพื่อให้ไตร่ตรองทบทวนในการจัดงานการประกวดครั้งนี้  หากการจัดประกวดฯยังมีการดำเนินต่อ กลุ่มผู้หญิงกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่เครือข่ายแรงงานหญิง 
 
(ดูข่าวทีวี http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/186729.html)
 
 
รายงานโดย สวรรยา ผดาวัลย์ นักสื่อสารแรงงานศูนย์พื้นที่สระบุรี
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

แถลงการณ์

เรื่อง       ขอคัดค้านการจัดประกวดเทพธิดาแรงงานในวันกรรมกรสากล

วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่องค์กรแรงงานสากล ประกาศให้เป็นวันกรรมกรสากล หรือ เมย์เดย์  โดยเจตนารมณ์  ที่แท้จริง  เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงคุณค่าของแรงงานตระหนักในความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ ความกินดีอยู่ดีของมนุษยชาติ  ควรได้รับการยกย่อง ขณะเดียวนโยบายของรัฐต้องคุ้มครองป้องกัน  การเอาเปรียบและความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานทั้งหญิง ชายและต้องคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว อันเป็นพื้นฐานสำหรับการคุ้มครองแรงงาน

วันกรรมกรสากลจึงมีความหมายสำหรับขบวนแรงงาน ที่จะฟ้องร้องต่อสาธารณะชนให้รับรู้สภาพปัญหา ความยากลำบากของผู้ใช้แรงงาน การถูกละเลยจากการดูแลจากฝ่ายบริหาร และถูกกดขี่จากนายทุนอย่างไรขณะที่เป็นวันแห่งการแสดงพลัง  และรณรงค์เรียกร้องต่อผู้ใช้อำนาจปกครองให้แก้ไขปัญหา ที่สำคัญคือการจัดงานวันกรรมกรสากล เพื่อสร้างพลังความสามัคคี และสร้างความตระหนัก ถึงพลังของการต่อสู้ รวมตัวของผู้ใช้แรงงานเอง มิใช่การร้องขอความเมตตาจากใคร

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีความพยายามจากผู้มีอำนาจ และผู้ที่เอาเปรียบแรงงาน ในการเบี่ยงเบนลดทอนสาระสำคัญ ในเจตนารมณ์ของวันกรรมกรสากล ด้วยรูปแบบคณะกรรมการจัดงานวันกรรมกรสากล ที่มุ่งเน้นความบันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้สังคม  และผู้ใช้แรงงานลืมความสำคัญและเป้าหมายของวันกรรมกรสากลที่แท้

จริง ให้กลายเป็นงานเฉลิมฉลองความสุข ทั้งที่ต้องเป็นวันที่เสนอความทุกข์ยาก  และข้อเสนอแนวทางแก้ไขในทัศนะของผู้ใช้แรงงาน ต่อสังคมและรัฐบาล

เมื่อรัฐบาล และสำนักงานประกันสังคม ( สปส. ) มีนโยบายจะประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรา 40 พ.ร.บ. ประกันสังคม  มีการจัดประกวดเทพธิดาแรงงาน เพื่อเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ ฟังดูเหมือนให้เกียรติแรงงานหญิงอย่างยิ่ง แต่ในใบสมัครกำหนดให้ระบุ “ น้ำหนัก  ส่วนสูง  สัดส่วน  รอบอก  รอบเอว  รอบสะโพก ” ให้ใส่รองเท้าส้นสูงแต่งชุดไทย ชุดราตรี นอกจากนี้หลักเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนใช้เกณฑ์พิจารณาจาก “ใบหน้า  รูปร่าง  บุคลิกภาพ”และเปิดโอกาสให้บริษัท  ห้างร้านส่งเข้าประกวดได้ คำถามคือเป้าหมายการประกวดเพื่ออะไร? กันแน่

องค์กรตามรายชื่อแนบท้ายนี้ขอคัดค้านการประกวดเทพธิดาแรงงานที่เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าแรงงานหญิงและกลายเป็นเครื่องมือเบี่ยงเบนลดทอนสาระ  เจตนารมณ์ของวันกรรมกรสากลทั้งที่แรงงานหญิงมีความสามารถ  เป็นพลังเคียงบ่าเคียงไหล่ชายในการต่อสู้ พิทักษ์ผลประโยชน์ของขบวนแรงงานเสมอมาขณะที่แรงงานหญิงเองยังเผชิญชะตากรรมแห่งการถูกเอาเปรียบ  ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม  ขาดสวัสดิการและการดูแลคุณภาพชีวิต รวมทั้งไม่ได้รับโอกาสในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ ซึ่งรัฐและพรรคการเมืองต่างๆ ควรต้องเร่งกำหนดนโยบายมาแก้ไขปัญหาให้จริงจัง

 

โปรดตระหนักว่าขบวนแรงงานทั้งหญิงและชายเรียกร้องอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการขยายประกันสังคมให้แรงงานนอกระบบและคนทำงานทุกรูปแบบอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการบริหารงานประกันสังคมให้อิสระโปร่งใส  จึงจะทำให้งานและกองทุนประกันสังคมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้แรงงานทั้งมวลแต่ขอคัดค้าน การจัดประกวดเทพธิดาแรงงาน  คัดค้านกการใช้แรงงานหญิง เป็นเครื่องมือเบี่ยงเบน ลดทอนสาระสำคัญของวันกรรมกรสากล

แม้จะมีการอ้างว่าไม่ได้ใช้งบประมาณจากสำนักงานประกันสังคม ( สปส. ) ในการประกวดแต่ใช้งบประมาณจากรัฐบาลซึ่งก็มาจากเงินภาษีที่เก็บจากประชาชน และ( สปส. ) ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้เงินจำนวนมากเพื่องานนี้เช่นกัน

เราสนับสนุนการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์จาก ( สปส . )  และจากภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่า คัดค้านการประกวดเทพธิดาแรงงาน และส่งเสริมกิจกรรมที่เข้มข้นเพื่อสร้างพลัง ต่อรอง ของขบวนแรงงาน  ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของขบวนแรงงานตามเจตนารมณ์วันกรรมกรสากลเถิด

องค์กรร่วมคัดค้าน

1 กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี

2 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหิจสัมพันธ์ ( สรส. )

3 ครือข่ายแรงงานนอกระบบ กรุงเทพมหานคร

4 สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ  ITF

5 สหพันธ์แรงงานนานาชาติกิจการเคมีภัณฑ์พลังงานเหมืองแร่และแรงงานทั่วไป  ICEM

6 สหพันธ์แรงงานเพื่อกิจการบริการสาธารณูประโภคระหว่างประเทศ  PSI

7 ศูนย์รณรงค์เพื่อสิทธิแรงงาน

8 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง

9 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง

10 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่

11 กลุ่มเพื่อนประชาชน

12 กลุ่มศึกษาพรรคการเมืองทางเลือก

13 เครือค่ายสหภาพแรงงานสากล UNI-TLC

14 โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย  TLC

15 มูลนิธิผู้หญิง

16 มูลนิธิเพื่อแรงงานหญิง

17 มูลนิธิเพื่อนหญิง

18 มูลนิธิเอ็มเพาเวอร์และเครือข่ายพนักงานบริการ

19 มูลนิธิแอคชั่นเอด

 

26   มีนาคม  2554         ณ    พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย