เครือข่ายผู้ป่วยฯจัดเวทีสาธารณะสถานการณ์สุขภาพความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยเนื่องจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่รังสิต ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ร่วมกันเปิดเวทีสาธารณะ เรื่อง “สถานการณ์สุขภาพความปลอดภัยในการทำงานกับทางออก จะไปทิศทางไหน” โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
ผู้ร่วมเวทีเสวนา  คุณสมบุญ  ศรีคำดอกแค, คุณเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  กลุ่มรังสิต, คุณสมเกียรติ  ลอยโต   กลุ่มอยุธยา , คุณอัสวุฒิ  สินทวี  กลุ่มภาคตะวันออก
 
ในกลุ่มพื้นที่ต่างๆ มีการประสบอัตรายจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากสารเคมี หรือการเกิดเหตุแล้ว ลูกจ้างเข้าไม่ถึงสิทธิ์ หรือการรักษาของกองทุนที่ถูกต้อง หรือการบ่ายเบี่ยงของนายจ้างที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 
รศ.ดร.วรวิทย์  เจริญเลิศ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เรื่องของกองทุนเงินทดแทน การฟื้นฟูของผู้ป่วยหลังการรักษา และการป้องกัน
 
คุณศิริพร ผู้ประสานงานของแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมเสวนาจากการที่แรงงานข้ามชาติเกิดประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน จะไม่มีกองทุนหรือหลักประกันที่จะเข้ามาช่วยเหลือบางครั้ง โดยนายจ้างทิ้งให้ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง
 
จำลอง ชะบำรุง  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์อยุธยา รายงาน