อ้างโควิด-19 เลิกจ้าง 896 คนเคว้ง ร้องรมว.แรงงานแก้ปัญหาด่วน

คสรท.บุกพบหม่อมเต่า หลังนายจ้างวิงสแปนอ้างโควิดเลิกจ้าง 896 คน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2563 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) นำโดยนายชาลี ลอยสูง รองประธานฯ พร้อมด้วยนางสาวอำไพ วิวัฒนสถาปัตย์ ประธานสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์และคนทำงานสนามบินแห่งชาติ ได้เข้ายื่นหนังสือ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (หม่อมเต่า) กรณีการเลิกจ้างคนงาน และประเด็นที่ได้รับผลกระทบหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย บริษัทวิงสแปนที่เป็นบริษัทเอาต์ซอร์ซให้กับการบินไทย ได้ให้มีการประกาศหยุดงาน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ในประเด็นมาตรการให้ความช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ประเด็นปัญหาหลักๆ คือ เรื่องสิทธิประกันสังคม และการเลิกจ้างอันจะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาและป้องกันการใช้โอกาสในการเลิกจ้างพนักงาน มาตราการเงินช่วยเหลือ 13 % และ เรื่องการขยายสิทธิ์ประโยชน์ประกันสังคมเหตุสุดวิสัย 62%

นางสาวอำไพ วิวัฒนสถาปัตย์ กล่าวว่า เนื่องจากมีปัญหาการเลิกจ้างคนงาน 896 คน โดยอ้างถึงผลกระทบจากปัญหาเศราฐกิจและโรคระบาด ซึ่งคนงานทำงานบริษัทวิงสแปนฯ ที่เป็นบริษัทเอาต์ซอร์ซให้กับการบินไทย ซึ่งได้ให้มีการประกาศหยุดงาน 3 เดือนแล้ว(1เม.ย.-มิ.ย.63) โดยให้คนงานไปรับสิทธิแรงงานในระบบประกันสังคมตั้งแต่ 7 พ.ค.63และมีหนังสือสิ้นสุดสัญญาจ้างส่งถึงคนงาน 896 คนเป็นรายบุคคล ปัญหาคือคนงานที่ส่งประกันสังคมครบ 6 เดือน ให้ไปขอหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน ฯ ได้ที่บริษัทและนำไปยื่นให้ประกันสังคมพื้นที่ 2 เพื่อรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 62%เป็นเวลา 90 วัน ถ้าถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธขอให้ด่วน เนื่องจากผู้ตรวจแจ้งสิทธิ์เกิดตั้งแต่นายจ้างหักเงินสมทบ

โดยสำหรับลูกจ้างที่ส่งประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนให้ไปขอคำสั่ง ประโยชน์ทดแทนได้ที่ประกันสังคมในแต่ละพื้นที่ และให้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาทที่ธนาคาร กรุงไทย ออมสิน ธกส ภายในวันที่ 29 พ.ค. นี้เท่านั้น ทางประกันสังคมแจ้งว่าส่งรายชื่อผู้ประกัน 80,000 รายให้กับกระทรวงการคลัง ในส่วนของผู้ประกันตนที่ส่งประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ให้ไปรับเราเงินไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท

ทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้ประสานกับทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เพื่อให้คนงานเข้าพบเพื่อรับสิทธิเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาทในส่วนของคนงานที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน